Het toekomstige Land van Hoboken

Op de hieronder afgedrukte perspectiefteekeningen ziet men, hoe de uitvoering van het plan van aanleg van het Land van Hoboken is gedacht. De bovenste teekening is genomen van den Nieuwen Binnenweg, de onderste van den Westzeedijk.

Na hetgeen van het plan reeds is vermeld, behoeft daarvan niet veel meer gezegd te worden. Beter dan op de plattegrondteekening het geval was, is op deze schetsen het onderscheid tusschen bebouwing en parkaanleg aangegeven. Daarbij komt ook tot uiting hoe men tegenwoordig bij dergelijke plannen rekening houdt met het architectonisch element. In verband hiermede nog enkele woorden over de groote gebouwen, die de overige bebouwing en den parkaanleg domineren. Aan den Nieuwe Binnenweg verrijst een groot rechthoekig pand, dat een warenhuis zou kunnen zijn. Links daarvan een vooruitspringend lager aanhangsel, waarin naar het voorloopig denkbeeld der ontwerpers een café zou kunnen worden ondergebracht. Daarboven een overdekt (niet zichtbaar) terras, waar de bezoekers van het uitzicht op het park en aangrenzende partijen zullen kunnen genieten

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20190504-Hoboken1-1.jpg

Van dat terras zal men dan aan zijn linkerhand – niet ver van de Remonstrantsche Kerk aan den Westersingel en ten Zuiden van den nieuwe verkeersweg die de Witte de Withstraat en Mathenesserlaan zal verbinden, boven andere nieuwe bebouwing het torentje zien oprijzen van een groot gebouw, waarin een nieuw tweede gymnasium zou kunnen worden gehuisvest. Dit gymnasium zou het sluitstuk zijn van een zich tot den Westzeedijk uitstrekkende siertuin, die verder begrensd zal worden door de achtertuinen van de huizen aan den Westersingel en het opgaand hout van de vroegere buitenplaats der familie van Hoboken, waar de vroegere woning ware te bestemmen ot café-restaurant, omgeven door een hertenkamp, tennisbanen, enz. Dit wat betreft de Oostelijke zijde van den open parkaanleg, die op de teekening wit is gelaten, met uitzondering van eenige daar doorheen loopende wegen.

Aan de Westzijde van den open parkaanleg ontwaart men op het punt van samenkomst van de Rochussenstraat en den nieuwen verbindingsweg tusschen Mathenesserlaan en de Witte de Withstraat een hoekpand met een flauwe aanduiding van een stomp torentje, dat aan deze kant het oog het eerst zal opvangen en dat een nieuw museum zou kunnen worden, waar de kunstschatten een ruimere plaatsing zouden kunnen vinden dan in het tegenwoordige Museum Boymans. Iets verder, op het knikpunt van twee rooilijnen, een naar voren springend kerkje, en nog verder, aan de sluis tusschen Parkhaven en de nieuwe Coolhaven, een vrijstaand gebouwencomplex met stompen toren, waar de ontwerpers zich voorloopig een nieuwen zetel voor de Academie kunnen hebben voorgesteld. Deze hoek van het plan is het duidelijkst te zien op de kleine teekening, die het perspectief geeft van den Westzeedijk af. Aan de West- en Noordwestzijde komt ook de groote nieuwe woonbuurt met ruime straten, van gazons voorzien, die een overgang zullen vormen van het in het Westen reeds bestaande woonkwartier naar de parkweiden en het opgaande hout van de vroegere buitenplaats van de familie van Hoboken.

Van dezen nieuwe parkaanleg zal wat nu aan den overzijden van de Westzeedijk als Park reeds aanwezig is de uitlooper naar den rivierkant worden, als een wig van groen tusschen de bebouwing, een gelegenheid tot wandeling en ontspanning voor de vele omwonende.

uit:
Nieuw Rotterdamsch Courant
5 januari 1927


Lees hier meer over het toekomstige Land van Hoboken