De metamorphose van polder tot stads- en parkwijk

Op deze bladzijde ziet men het nieuwe plan voor den aanleg van het Land van Hoboken in beeld gebracht. De toelichting van Burgemeester en Wethouders is reeds opgenomen geweest in ons ochtendblad van Zaterdag. Enkele bijzonderheden ter verduidelijking mogen hier noh volgen, om den lezer de raadpleging van de kaart te vergemakkelijken.

Men ziet dadelijk, dat een belangrijk gedeelte van het terrein groen is gelaten. Bebouwd zal worden de Westelijke, Noordwestelijke en Noordelijke strook, waarbij echter aan het begin van den Nieuwen Binnenweg, van de brug over de Westersingel tot het St. Antoniusgesticht, een opening is gelaten, die een uitzicht op den zich verwijdenden, trechtvormigen parkaanleg opent.

Aan de Oostzijde van dezen toegang tot het park is ook nog een bebouwing ontworpen, waarvan het gedeelte ten Zuiden van het verlengde van de Witte de Withstraat een monumentaal gebouw zou worden, dat zal dienen als afsluiting van een zich Zuidwaarts daarvan tusschen hoogopgaand hout uitstrekkenden siertuin met waterpartijen en terrassen.

Aan de westelijke overzijde van het springt uit de bebouwing een op den hoek van twee rooilijnen geplaatst perceel, waar een kerkje gedacht is, dat aan deze kant een rustpunt voor het oog moet verschaffen. De straten tusschen de bouwblokken in dezen hoek, waarvan de ‘s-Gravendijkwal en de Rochussenstraat de twee zijden uitmaken, zullen met ruime gazons bekleed worden en aldus een overgang tot den parkaanleg van het middengedeelte vormen.

Wat de wegen betreft, is de Mathenesserlaan in verbinding gebracht met de Witte de Withstraat. De Rochussenstraat splitst zich bij de Claes de Vrieselaan in twee takken; de eene tak kruist de Mathenesserlaan en voert naar de samenkomst van Binnenweg en Westersingel; de tweede tak zorgt voor de verbinding met den Westzeedijk. De beide laatste verkeerswegen kunnen voor het zware en het tramverkeer dienen. De ‘s Gravendijkwal is in de richting van het Heuvelveld doorgetrokken en zal aansluiting geven op het nog in te stellen wagenveer Park – Charlois. Het tot parkweide aan te leggen weiland zal dooraderd worden met smalle weggetjes.

uit:
Nieuwe Rotterdamsche Courant
3 januari 1927