Burgemeester Meineszplein

Naar wij vernemen is het oude Diergaardeterrein verkocht. Er zijn in de afgeloopen weken onderhandelingen gevoerd tusschen de eigenaren van het tegenwoordige diergaardeterrein en de Bank voor Onroerende Zaken te Amsterdam, die nu tot een resultaat hebben geleid.

Deze bamk heeft een deel van het terrein aangekocht – het omvat een oppervlakte van 4,5 H.A. – om daar een groot complex flatwoningen en winkels te laten bouwen. Architect zal zijn de heer J. Wils, die reeds meer groote werken heeft uitgevoerd. Ook zal waarschijnlijk op deze plaats een zeer groot modern hotel worden opgetrokken.

Over eenige jaren zal het stadsbeeld zoo grondig veranderd zijn dat zelfs Rotterdammers die zich niet goed op de hoogte houden van de beraamde bouwplannen, vreemd zullen zijn in hun eigen stad. Hier zal immmers een geheel nieuwe stadswijk ontstaan, waar o.m. het nieuwe station Delftsche Poort zal verrijzen. Daarom is het goed gezien op deze plaats een nieuw hotel te doen bouwen. Wanneer we ons niet vergissen zal het dit stadsbeeld zijn, dat met Blijdorp de meeste veranderingen zal ondergaan. En veranderingen wil zeggen verbetering.

Automatisch zal het centrum dat thans wordt gevormd door het stationsplein, worden verplaatst naar het diergaardeterrein. Daarom wordt allereerst gezorgd dat de toegangswegen het verkeer aankunnen. De Diergaardelaan zal worden doorgetrokken en zoo een verbinding vormen met het Westen, dat weer in het middelpunt komt te staan als tunnel-toegangsweg. Eveneens zal de Stadionsweg worden doorgetrokken. Op het diergaardeterrein zullen worden aangelegd parkcomplexen en wegen, hier zal komen het nieuwe stationsplein, het nieuwe Delftsche Poort en een nieuw spoorwegpostkantoor.

De gemeente heeft indertijd voor dit terrein een bebouwingsplan ontworpen, dat bestond uit een aaneengesloten bebouwing met winkelpanden en flatwoningen aan de Oostzijde van den weg, die in het verlengde van den Westersingel komt, terwijlaan de Westzijde daarvan een open bebouwing is ontworpen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
woensdag 31 mei 1939
blz 6

Het nog open terrein aan het Vening Meineszplein, in het uitbreidingsplan bestemd voor een openbaar gebouw, later aangewezen voor plantsoenaanleg, wordt nu toch bebouwd, Woensdag a.s. kan men ten Timmerhuize een bod er op doen.

Maar het gemeentebestuur zal geen bebouwing zonder meer toelaten: ’t heeft kans gezien het stuk grond te verdeelen in zes kavelingen, zulks nadat aan den kant van de Tidemanstraat een strook is gereserveerd voor een plantsoen, waarin een der bekende leelijke huisjes van het G.E.B. staat, en dat verder dienen moet om het uitzicht vrij te laten op den toren van de Gereformeerde kerk daar te plaatse

Door deze besnoeiing is de vorm van het terrein achteruitgegaan en het heeft blijkbaar heel wat passen en meten gekost om een zoo voordeeling mogelijk bebouwingsplan in elkaar te zetten, want geen der verkregen perceelen heeft voldoende diepte , een deel ervan kan zelfs niet dieper dan 5 a 6 meter worden bebouwd, alleen op den hoek van de Van Oosterzeestraat zijn percelen, die 12 M, diep mogen worden bebouwd.

Drie winkels mogen er alleen komen op den andere hoek van het Burgemeester Meineszplein, waar een miniatuurgalerijtje in den geest van het Plan C is voorgeschreven, en aan de Burgemeester Meineszstraat en de Van Oosterzeestraat. Tegen over de Van Cittersstraat moet een rij voor tuintjes gespaard blijven.

De zes perceelen die B. en W. te koop aanbieden, hebben tezamen een oppervlakte van ruim 1.800 vierk. M. Het binnenterrein is door het geknutsel met de perseelen allerongunstigst uitgevallen, eenigszins behoorlijke aan de achterzijde is maar voor enkele der hier te bouwen woningen te verkrijgen. Voor het zoo gunstige gelegen terrein, dat zich b.v. voor flatbouw zoo goed zou leenen, is het jammer dat het straks kleine huizen wordt volgeprutst, al is het niet onmogelijk, dat de gemeentelijke schatkist daardoor enkele duizenden guldens meer zal ontvangen, want de verwachting is, dat er flinke prijzen voor de perceelen zullen worden geboden.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
dinsdag 7 september 1926
tweede blad