Een nieuwe laan in Kralingen

Terwijl ten Stadstimmerhuize het gewijzigde uitbreidingsplan nog ter visie ligt en het inbrengen van bezwaren formeel dus nog mogelijk is, zijn op het bureau van den architect W. Th. H. ten Bosch, alhier de plannen in gereedheid gebracht voor de bebouwing van de nieuwe aan te leggen laan tusschen ’s Gravenweg en den Kralingscheweg, achter de Kortekade.

Het ligt namelijk in de bedoeling van de heeren Noordzij en Van der Laan, directeuren der N.V. “De Nieuwe Maasstad”, om zoo spoedig mogelijk te beginnen met den bouw van de blokken heerenhuizen en andere panden in deze nieuwe Kralingsche buurt.

Aan ’s Gravenweg komen aan weerszijde van de nieuwe laan blokjes heerenhuizen van 6.50 m. breed met groote tuinen en garages. Op den hoek van den verlengden Vredehofweg komt in het plan nog een blokje van drie van zulke heerenhuizen en verder staan de overige van het 45-tal dat hier moet worden gebouwd aan de Oostzijde van de laan. Deze huizen zijn echter iets smaller, namelijk 6 m. breed.
Aan de westzijde krijgt men twee blokken panden met benedenhuizen van 12 m. breed, waarop bovehuizen staan van 6 m. breed en twee verdiepingen hoog. Van deze panden, elk met drie woningen, komen er 18, zoodat de woningvoorraad voor den beteren middenstand in Kralingen met ongeveer 100 stuks vermeerdert.

De huizen, die een eenvoudige indeeling hebben van het gangbare meest gevraagde type, krijgen een architectonisch welverzorgd uiterlijk. Op de gevels, met groote breede ramen, komen als afsluiting pannendaken, wat hier ontstaat is voor Rotterdam nieuw, daar we hier te stede dit soort buurten en bouw feitelijk nog niet hebben. Om ze te vinden, moet men in het Hillegersbergsche Molenlaan-kwartier gaan zoeken, waar dit soort kleine vrije huizen tot dusver geregeld aftrek heeft gevonden.

De beneden- en bovenhuizen behooren eveneens tot een hier weinig gebouwd genre, al zijn de breede tuinen achter de benedenhuizen voor zoo’n buitenbuurt uiteraard aanlokkelijk.

Door deze bouwplannen bestaat er thans ook kans op, dat de oude hoek ’s Gravenweg-Kortekade met het vroegere Kralingsche raadhuis eindelijk op korten termijn zal verdwijnen. Wat in de tegenwoordige situatie een belangrijke verbeteringen zal wezen, al gaat er een schilderachtige groepje oude huisjes bij verloren.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
24 juni 1937
blz 9

Collectie Gemeente Archief Rotterdam, 1937, catalogusnummer II 161.01.01