Uitbreidingsplan Nieuw-Mathenesse

Na de behandeling van de plannen van stadsuitbreiding, die in de loop van dit en het vorige jaar heeft plaats gehad, blijft, aan den westkant der stad nog over de vaststelling van het stratenplan op het gedeelte aan de westzijde van de Delfshavensche Schie, dat tusschen deze, het gemeentelijke bezit in den polder Spangen en den Schiedamscheweg ligt ontsloten.

Met uitzondering van den langs de oost en noordzijde strekkende dijk van Schieland, waarop het eigendomsrecht onlangs aan de Gemeente is overgegaan en van enkele stukken benoorden den Schiedamscheweg, die bij vroegere aankoopen door de Gemeente zijn verkregen, behoort het bedoelde gebied aan particulieren, die dit reeds eerder tot dijkshoogte hebben doen opspuiten.

Het uitbreidingsplan ter plaats is thans bij den Raad ingediend.

De richting der aan te leggen straten wordt, in hooge mate beheerscht door den brugbouw over de Delfshavensche Schie tusschen het einde der Vierambachtsstraat en den, lang de zuidzijde van het gemeentelijke bezit in den polder Spangen verstrekkenden dijk van Schieland waartoe het ontwerp onlangs door den Raad is goedgekeurd. Overeenkomstig het geen reeds destijds bij de plannen van aanleg in den polder Spangen werd opgemerkt, is in het oog gehouden dat de hoofdweg tusschen de bedoelde brug en het punt van samenkomst van Hudsonstraat en Schiedamscheweg. In plaats van het gebogen beloop van Schieland’s dijk te volgen, in recht doorgaande richting over dit terrein kan doorgaan. Behalve dezen weg, die op een breedte van 30 M. is ontworpen, is in het plan een tweede hoofdweg opgenomen in de richting van het Boschpolderkwartier die een breedte zal krijgen van 20 M. en beginnende bij de brug uitkomt aan den Schiedamscheweg tegenover de Schipperstraat.

De verdere aanleg van het plan os, behalve door de richting van bedoelde twee hoofdverkeerswegen, nagenoeg geheel bepaald door het vaststaande tracé van den Schiedamscheweg waarvoor de reeds vroeger vastgestelde breedte van 30 M. is aangehouden en door het beloop van den oost- en noordwaarts van dit stadsdeel strekkende Mathenesserdijk. Evenals bij de laatstelijk vastgestelde plannen is ook hier gestreefd naar de verkrijging van een zooveel mogelijk aantrekkelijk geheel. Zooals uit de teekeningen blijkt zullen de breedte-afmetingen van de eigenlijke woonstraten van 12 tot 15 M. wisselen. Voor de straten intusschen, waarlangs voortuinen zijn ontworpen is als regel met ‘n breedte van 10 M. te volstaan. Langs den boven in de tweede plaats genoemde hoofdverkeersweg, die tegenover de Schipperstraat uitkomt en ongeveer in het midden van het geheel, is gerekend op de verkrijging van een tot plantsoen aan te leggen ruimte in afmeting van 60 bij 120 M. Eenige plantsoenaanleg is verder gedacht in de bocht van den Mathenesserdijk, terwijl aldaar tevens de mogelijkheid is opengehouden tot stichting van een gebouw van meer monumentale karakter.

Er is rekening gehouden met de mogelijkheid om aan de oostzijde van den Mathenesserdijk, voor zoover die langs de Delfshavensche Schie strekt nog een smalle strook bouwgrond beschikbaar te houden. De eventuele uitvoering zal later nader onder het oog moeten worden gezien: voordhands komt het slechts aan op vastlegging van de rooilijn van de daar ter plaatse op 18 M. breedte ontworpen straat.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
dinsdag 28 december 1915
vierde blad