Het telefoongebouw aan de Vlaggemansstraat

Ten einde te voorzien in den grooten achterstand, die bestaat in de voldoening aan de aanvragen om nieuwe telefoonaansluitingen, heeft de gemeenteraad indertijd besloten tot vergrooting van het telefoongebouw aan de Botersloot en tot stichting van een nieu centraalbureau op een terrein aan de Korenaarstraat. Met het eerste werk zullen echter ook na de totstandkoming van de daartoe noodige onteigening nog verscheidene jaren zijn gemoeid, terwijl door den bouw van het nieuwe bureau Delfshaven alleen in de behoefte van het Westelijk deel der gemeente zal worden voorzien. Voor de andere stadswijken zijn dus verdere maatregelen dringend noodzakelijk.

In verband hiermede heeft de directeur van de telefoondienst het voorstel gedaan tot stichting van een tweede bijbureau in het Noorden der stad. In overleg met den directeur der gemeentewerken is voor dezen bouw een stuk gemeentegrond gereserveerd, dat gelegen is in de nabijheid van de Insulindestraat. De directie van gemeentewerken heeft een gebouw ontworpen, dat inwendig nagenoeg overeenkomt met het gebouw te Delfshaven, doch dat, daar het aan den publieken weg komt te staan, uitwendig aan hoogere architectonische eischen moet voldoen. Overigens is bij het ontwerp een eenvoudige inrichting en een praktische ligging van de voor het bedrijf noodige ruimte vooropgesteld. Evenals bij het bureau Delshaven is gerekend op de invoering van het gemengd automatisch systeem, d.w.z. dat er zoowel vol-automatische als hald-automatische aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht. De grootte van het gebouw is van dien aard, dat zonder bezwaar 10.000 nummers kunnen worden opgesteld en ook met een eventueele verhooging van de capaciteit is nog rekening gehouden, Voorts is naast het gebouw een eenvoudige wagenloods gedacht.

De voor de stichting van dit gebouw benoodigde gelden heeft de dienst der gemeentewerken begroot op Fl. 270.000,- voor bouwkosten en Fl. 125.000,- voor werken in eigen beheer, totaal FL. 395.000,-. Met inbegrip van een bedrag van FL. 5.000,- voor onvoorziene verdere uitgaven is dus een crediet van rond FL. 400.000,- noodig.

Bij de oprichting van dit nieuwe bureau zal op onmiddelijk installatie van 2.500 nummers kunnen worden gerekend, aangezien er in het Noordelijk stadsdeel plm. 1.800 geabonneerden zijn aangesloten en het aantgal wachtenden aldaar thans plm. 600 bedraagt. In verband hiermede en met het oog op de in de toekomst te verwachten aanvragen om telefoonaansluiting, meent de directeur het bureau voorshands voor plm. 4.000 nummers tte moeten inrichten. De credietaanvrage voor deze telefonische inrichting zal den raad binnenkort bereiken.

Zoodra dit bureau zal zijn tot stand gekomen, zal het hulpbureau in het ziekenhuis aan den Bergweg, dat thans ruim 200 geabonneerden bedient, kunnen vervallen en tevens zal het centraal bureau aan de Botersloot met plm. 1.600 nummer worden ontlast.

Volledigheidshalve teekenen burgemeester en wethouders nog aan, dat zij aan den minister van waterstaat, in verband met de bepalingen der telefoonconcessie, op de onderhavige plannen bereids goedkeuring hebben gevraagd. In afwachting van de beslissing op dat verzoek meenen zij intusschen spoedshalve de indiening van dit voorstel bij den raad niet achterwege te moeten laten. Onder opmerking, dat de commissiën voor de bedrijven en voor de financiën zich met de plannen kunnen vereenigen, stellen zij den raad voor, te besluiten tot de stichting van dit tweede bijbureau.

uit:
Nieuw Rotterdamche Courant
15 september 1921

Gemeentelijke bouwkunst

Het telefoongebouw is ontworpen op de afdeeling waar de architect Snuif en zijn medewerker architect Posthuma de verantwoordelijkheid dragen.

Wie zin heeft voor gelukkige rhythmiek in de groepeering van architectonische lichamen, die zal niet zonder groeiend plezier de combinatie waardeeren der drie bouwelementen aan de Vlaggemansstraat, die den voorgevel van het telefoongebouw tot een zoo geslaagd geheel maken. De geestige wijze, waarop het eigenlijke gebouw, het electrische stationnetje en het magazijn door de toegangshebben naar het achterterrein zijn verbonden, ontneemt bovendien aan de hoogst eenvoudige architectuur alle zwaarheid. Uiterste soberheid is hier tot sterke expressie geworden en tot een goed exempel van zuivere bouwkunst in moderne geest.

Eén enkele vraag van critischen aard ware te stellen. Namelijk deze, of niet iets meer nadruk had kunnen worden gelegd op den ingang van het telefoongebouw zelf. Er is hier wel theoretisch voldoende schaduwwerking, maar om der wille van onze vaak slappe belichting zou wellicht een geheele omlijsting van graniet het accent ook op grauwe dagen hebben bewaard.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
20 april 1923