Nieuw uitbreidingsplan Zuid

Op bijgaande teekening is in beekd gebracht het nieuwe uitbreidingsplan voor den Linker Maasoever, zooals Burg. en Weth. ter vaststelling aan den Gemeenteraad hebben aangeboden.

Gelijk in het Nieuwsblad van Zaterdag is medegedeeld, moet dit het uitbreidingsplan van 1927 vervangen, omdat een vereenvoudiging en beperking van het systeem van hoofdwegen noodig is gebleken, het kanalenplan van 1927 niet gehandhaafd kan worden, een betere verdeeling van de recreatieterreinen wenschelijk is gebleken, de bebouwing met vier woonlagen voldoet niet meer dan de behoeften en de verlegging der sporen der R.T.M. is waarschijnlijk niet binnen afzienbare tijd te verwezenlijken.

De zwarte blokken op de teekening geven aan woningbouw met drie of vier woningen per pand. Het zwart-omlijnde geeft aan woningbouw, gedeeltelijk met twee en gedeeltelijk met een woning per pand. Verticaal-gearceerd zijn de handels- en industrieterreinen. Gestippeld zijn de plantsoenen aangegeven. Met kruisjes is de gemeentegrens aangegeven. Met zwarte stippen omgeven is het gebied, waarbinnen de bestemming in onderdeelen wordt aangegeven. Cirkels geven het gebied aan, waarbinnen de bestemming in hoofdzaak wordt aangegeven

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
24 november 1937