Het nieuwe veilingsgebouw aan den Persoonsdam

Tegen den tijd, dat de veilingen van groenten en andere tuinbouw-producten weer op zijn drukst worden, moet op den Persoonsdam het nieuwe veilingsgebouw gereed zijn, dat men daar is beginnen te bouwen voor de Coörperatieve Tuinbouw Veiling ‘De Zuid-Hollandsche Eilanden’.

De architect A. I. Van Doorn alhier heeft voor dit nieuwe gebouw het curieuze plan gemaakt en als men de afmetingen van deze veiling leest, kan men begrijpen, dat het hier een groot karwei geldt. Immers het gebouw is 120 M. lang, op het midden 27,50 M. breed en binnen 13 M. hoog. Voor de verlichting zijn 500 vierkante M. draadglas noodig.

Ingericht is de hal zoo dat de stoomtram er met een bocht doorheen kan rijden en de groenten en het fruit lossen voor de veilingen, die in het eene eind worden gehouden. Men krijgt daar een veilingbank met telefooncellen, veilingblok, enzoovoorts, terwijl zich aan dien kant tevens de kantoren, de bestuurskamer en andere kleinere lokalen bevinden.

De constructie bestaat uit een betonfundeering en daarop een 3 M. hoogen betonwand. Daarop komt de lichtwand in hout constructie. Het dak wordt gedragen door gebogen houten spanten van de ‘Nehamo’ te Doetinchem. Het betonwerk wordt uitgevoerd door de N.V. v/h Kurpershoek al hier, het overige timmerwerk door de firma B.D. den Hollander, eveneens te dezer stede. Het gebogen dak van de groote hal wordt met Arco-bedekking een sort rubberoid, gedekt.

Ook is de uitvoering staat onder leiding van den architect Van Doorn, terwijl de kosten van het gebouw plus minus FL. 100.000,- bedragen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
7 janauri 1926

Komt er een tweede gebouw?

In de eerste helft van juni 1926 werd het nieuwe Veilingsgebouw op den Persoonsdam geopend en reeds nu zullen bestuur en commissarissen voorstellen een tweede Veilingsgebouw naast het eerste te zetten. Er moesten zeker een honderd aanvragen om lid te worden afgewezen worden. De aanvoeren op de exportdagen zijn overweldigend.

Per as, per vrachtwagen, per stoomboot, komen de producten aan. Op drukke veilingdagen komen bovendien nog 30 à 40 wagons met goederen aan.

De veiling loopt dus uitstekend en voor het volgend seizoen zal de provisie met 1 procent worden verlaagd.

uit:
Voorwaarts
10 september 1928

Het tweede veilingsgebouw van de Coöp. Tuinbouwveiling ‘De Zuid-Hollandsche Eilanden’.

Het is nog geen drie jaar geleden, n.l. in Juli 1926 dat het veilingsgebouw van de Coörperatieve Tuinbouwveilig ‘De Zuid-Hollandsche Eilanden’ aan den Persoonsdam in gebruik werd genomen; en thans reeds zal, vóór het bestaande, een nieuw gebouw worden geplaatst dat, evenals het eerste, een merkwaardigen vorm hebben zal; het bestaande doet aan een Zeppelinloods denken; het tweede zal den indruk geven van een hippodrome; het is niet onmogelijk dat na enkele jaren opnieuw behoefte tot uitbreiding zal worden gevoeld. Als men de omzetcijfers vergelijkt van de jaren 1927 en 1928, dan blijkt daaruit wel een zeer sterke toeneming van den aanvoer: niet alleen van de Zuid-Hollandsche, maar ook van de Zeeuwsche eilanden en Noord-Brabant. In 1927 was de omzet FL. 847.500,- en in 1928 FL. 1.231.500,-; alleen van groenten en fruit. De eierenveiling steeg van FL. 55.000,- tot Fl. 57.200,-

Bemoeilijking van den goeden gang van zaken werd voroal veroorzaakt door den aanvoer van tomaten en druiven; in den tomatentijd wordt het gebouw ‘s morgens vol tomaten gezet, zoodat er geen gelegenheid meer is om de groenten te lossen; die moet dan in de uitgespaarde looppaden worden gezet.

Waar de cultuur van groenten en fruit op de eilanden voortdurend nog toeneemt, heeft het bestuur van de veiling gemeend een tweede veiliggebouw te moeten doen zetten, in hoofdzaak voor de exportartikelen tomaten en druiven; financieel staat de veiling er ook goed voor: dit jaar kon FL. 20.000,- op de bezittingen worden afgeschreven. In dit opzicht waren er geen overwegende bezwaren; en het aantal leden en aanvoerders van groenten en fruit neemt zoo toe, dat men, om de belangen van de anderen niet in het gedrang te brengen, 70 aanvragen heeft moeten weigeren.

In overleg met Plaatselijke Werken is nu het voorplein van den Persoonsdam gekozen; de muziektent die er staat, zal moeten verdwijnen. Waarschijnlijk verhuist deze naar het Boschpolderplein; en als het tweede gebouw er eenmaal staat blijft er nog 1.200 M2 over voor een eventueel derde; daarvoor is echter eerst noodig dat de spoorrails uit de straten wordt genomen en buitenom gelegd. Wat ook om andere redenen gewenscht is en waarop reeds meermalen werd aangedrongen. Intusschen zal het door de uitbreiding van de veiling nu en in de toekomst wel heel vol worden op het eertijds ruime plein; en het is daarom begrijpelijk dat gemeentewerken de veiling liever naar de Waalhaven wilde verplaatsen, waartegen zich evenwel de belangen verzetten van hen, die op de veiling zaken doen.

De architect de heer A.J. Van Doorn, heeft voor het tweede veilingsgebouw als middelpunt de muziektent gekozen, en daaromheen een denkbeeldigen cirkel getrokken, waarbinnen het gebouw zal liggen in den vorm van een bijna gelijkbeenig afgeknotten driehoek. De raaklijnen van den driehoek liggen in het cirkelvlak, dat een middellijn van 52 meter heeft. In ene uitbouw worden de cantine en de toiletten ondergebracht.

Ditmaal zal een nieuw procédé voor kapconstructie worden toegepast van de N.V. Buiswerken te Den Haag, een methode, die in Indië veel is toegepast bij den bouw van vliegloodsen, welke men ook in Soesterberg bij het bouwen van een vliegloods heeft aangewend, doch welke voor Rotterdam nog nieuw is. Het ijzer van de buizen is 10 pct. duurder dan het gewone ijzer, doch op het arbeidsloon wordt 40 à 50 pct. bespaard. Wat de doorslaggevende factor is.

De hoekspanten zijn alle acht 27 M. lang; zij worden gesteund door één middenkolom, die 85 ton te dragen krijgt.

Het geheel wordt gebouwd op gewapend beton waarin 34 steunpunten van de kap worden gelaten. Op den betonvoet komt een betonrand van 3 meter hoogte, waarop een rondgaande lichtwand van ruim 2 meter hoogte. Van den grond tot de gootlijst heeft het gebouw een hoogte van 5,15 meter. De grootste hoogte wordt bereikt door den middenkolom, n.l. 17 meter. De kap, die 18 bovenlichten heeft, wordt afgedekt met ruberoid en steenslag.

In het gebouw komt een betonvloer; alleen tusschen de rails wordt bestrating aangebracht. Het grondoppervlak is ruim 1.600 M2, dat van het bestaande gebouw 2.500 m2.

De ingang komt tegenover de Persoonstraat. Tusschen het oude en het nieuwe gebouw wordt door de gemeente een straat gelegd, welke het plein in tweeën deelen zal. Van veel beteekenis voor het verkeer kan een dergelijke straat moeilijk worden.

Men verwacht dat in Juni de halve kap gereed zal zijn; dan zal de ruimte alvast worden benut door het aanbrengen van een tijdelijk tusschenschot vn 400 M2. In Augustus hoopt men geheel klaar te zijn, zoodat in November a.s. de Coörperatieve Tuinbouwveiling haar vijfentwintig jarig bestaan kan vieren met een bloeiend bedrijf en twee gebouwen: een resultaat dat vooral in de laatste tien jaren bereikt werd en dat feestelijk zal worden gevierd.

uit:
Nieuw Rotterdamsche Courant
13 januari 1929