Hoek Nieuwe haven – Groenendaal

Aan de huurders van de panden 11 en 13 aan de Nieuwehaven en Groenendaal is op korten termijn de huur opgezegd, omdat de eigenaresse, mevr. Twiss – Martini Buys, deze perceelen heeft verkocht aan de bouwondernemers, de heeren Van Kuyk en Lagendijk, alhier, die ze zullen sloopen om op het ongeveer 1.400 vierk. M. groote terrein een modern complex pakhuizen en bovenwoningen te bouwen.

Daarmee verdwijnt voor de gemeente voorloopig de kans om uitvoering te geven aan het sinds jaren bestaande plan tot doorbraak van het Groenendaal naar het Oostplein. Doch tegelijk verdwijnt een typisch stadshoek met historisch karakter, omdat de betrokken panden met de tegenwoordige marinierskazerne deel hebben uitgemaakt van de magazijnen van de Admiraliteit van de Maas, in de tweede helft der 17de eeuw hier gevestigd, toen Delft, uit angst voor het ruwe scheepsvolk, de kans voor deze vestiging had laten voorbijgaan.

Van de eerste gebouwen der Admiraliteit is niets overgebleven. Wat er nu staat, dateert uit 1783, toen heel het complex herbouwd is. Waarna het gebouw aan de Oostpoort in 1823 marinierskazerne werd en de rest blijkbaar in particulier bezit is overgegaan.

Zoowel in den gevel van het eertijds statige woonhuis op den hoek van Nieuwenhaven en Groenendaal, als boven het oude poortje, dat toegang geeft tot de binnenplaats der marinierskazerne, vindt men nog het wapen der Admiraliteit in fraaie ornamentale vatting.

Voor het overige is de architectuur sober naar den trant van het laatste der 18de eeuw, doch de omlijsting van de buitendeur en het raam daarboven van het woonhuis geeft toch nog stijlrijk ornament te zien met sierlijke guirlandes>

De gevel aan den Groenendaal stond eertijds in het water en aan de verdeeling van ramen en deuren kan men nog zien hoe de oorlogstuig ingeladen kon worden en per schip vervoerd naar de grote oorlogsbodems. Trouwens de werd der Admiraliteit, waar deze werden gebouwd en gerepareerd, was er vlak bij aan het Boerengat.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
11 maart 1933
blz 21

In het Nieuwsblad van j.l. Zaterdag vindt men de foto van het historisch blok panden, vroeger behoorend tot de magazijnen van de Admiraliteit van de Maas, op den hoek van de Nieuwe haven en het Groenendaal, thans uit particulier bezit aangekocht door de bouw ondernemers, de heeren Van Kuyk en Lagendijk alhier, die het in den loop van de volgende maanden willen sloopen om het te vervangen door het moderne hoekcomplex van pakhuizen, showroom en 36 bovenwoningen, waarvan men hierboven de afbeelduing vindt.

Ontwerper is de architect Corn. Hoogeveen, alhier, die tot een zeer expressieve architectuur kwam, welke aan deze ouden stadshoek een geheel nieuw karakter zal geven. Op een basement van cyaniet komen gevels van leerkleurige baksteen met stalen ramen. Voor het eventueel aanbrengen van marquizen worden in de architectuur speciale voorzieningen getroffen.

Bij de afbraak van de bestaande panden komen ook de kazernepoort aan de Nieuwe haven en de binnenplaats der kazerne te vervallen. In elk geval komt daarvoor een uitgang aan het Groenendaal in de plaats, doch er wordt onderhandeld over weer een breede poort met voldoende binnenterrein voor het opstellen van den troep.

Het plan omvat zes groote pakhuizen en 36 moderne bovenwoningen, waarvan een aantal met halve slaapverdieping tegen huren van Fl. 35, à FL. 40,- per maand. Op den hoek is een showroom geprojecteerd.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
16 maart 1933
blz 21