Volkswoningen te Schiebroek

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 12 april j.l. besloten, om ten behoeve van den bouw van 40 normale en 14 woningen voor groote gezinnen een voorschot uit Rijks kas aan te vragen ten behoeve van de woningbouwvereeniging “Onderling Belang” onder hypothecair verband.

Sedert het raadsbesluit is genomen, waren nog onderhandelingen met het Staatstoezicht op de Volkshuisvesting noodig, waarmede heel wat tijd gemoeid is geweest, want het gemeentebestuur en het bestuur van de vereeniging hadden belangrijke bezwaren tegen het bouwen van woningen van het minimum-type.

De heer L. N. Krijgsman, architect te Hillegersberg, slaagde erin een woningtype te ontwerpen, waarover overeenstemming mogelijk werd. Het gemeentebestuur van Schiebroek heeft daaraan loyale medewerking verleend. De aanbesteding van de huizen, waarvoor 32 aannemers hadden ingeschreven, had gisterenmorgen plaats.

De huizen worden gebouwd nabij de Eikenlaan en den Kastanjesingel op een perceel grond van de N.V. Molenvliet. De normale woningen zullen bestaan uit twee ruime kamers beneden met keuken en boven drie slaapkamers met een kleine zolder. De woning voor de groote gezinnen verschillen van de andere, doordat beneden een der kamers voor slaapkamer bestemd is en de overige kamers grooter zijn. Iedere bewoner krijgt de beschikking over een steenen schuuurtje van 3 x 3 m2, bestemd voor kolenbergplaats en fietsen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
10 mei 1940