Groep gemeentescholen aan de Mare

De hoofdafdeeling “Stadsuitbreiding en gebouwen” ten Stadstimmerhuis heeft – gelijk hier dezer dagen reeds is geschreven – de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid als haar voornaamste taak beschouwd tot dusver, bij welke het er opaan kwam het goede en schoone, dat hier en daar reeds op den Linker Maasoever was ontstaan, tot een goed geheel te verbinden met het noodzakelijke om het dan tot grooter schoonheid te ontwikkelen.

De groote accenten in deze nieuwe stad zullen goeddeels moeten worden verkregen door openbare gebouwen, waaronder de scholen uiteraard de grootste plaats in nemen, zoodat men op het Timmerhuis er naar streeft de scholen samen te vatten in groepen, groot genoeg voor architectonische monumentaliteit.

Zulk een complex is ook de op 9 juni j.l. aanbestede groep scholen aan de Mare bij het tuindorp Vreewijk en de afbeelding hierboven toont, dat hier inderdaad een groot effect is verkregen door de machtige werking van het lang gestrekte dak. Het complex bevat 4 lagere scholen, een gymnastiekschool en zolderruimte met nog niet vastgelegde bestemming.

Wat de bedoeling der ontwerpers is geweest zeggen ze in de volgende toelichting:

“Het schoolcomplex maakt deel uit van een groepeering van eenige gebouwen, die eerlang dit stadsdeel zullen afmaken. Bij het ontwerp is dan ook gestreefd naar een zoodanige architectuur, dat deze eenerzijds aansluiting zocht bij de omgeving, – ons mooie Vreewijk,  – anderzijds later behoorlijk past in het groote geheel dat Vreewijk hier waardig zal besluiten. De fijngevoelige ruimte van de Leede, zal zich dan openen tot een climax in groen, besloten door deze gebouwencomplexen en aansluiting zoekt naar de groene gordels, die de Zuiderstad zullen doortrekken. Zij zullen het contact leggen langs heerlijke wandelwegen tusschen verschillende min of meer belangrijke parken. Zij zullen in de Zuiderstad waarden scheppen, waar de moderne stedenbouw naar streeft en die de stad waard maken, bewoond te worden.”

Op het aangrijpingspunt van een dergelijke parkstrook dus, is dit schookcomplex gedacht; uitvoering van het geheel zal het bouwwerk eerst op volle waarde brengen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
2 juli 1926