Tuindorp Varkenoord ontworpen

B. en W. deelen den Raad mede, dat de directeur van den Gemeentelijken Technischen Dienst het ontwerp van een uitbreidingsplan Varkenoord in gereedheid heeft gebracht. Het plan omvat behalve de terreinen in Varkenoord ook het eiland Breinenoord en den nog niet bebouwden industriegrond aan den Stadionweg (voorheen Kreekweg). In aansluiting op de bebouwing, welke is ontworpen in het aangrenzende gebied van IJsselmonde, verkrijgt ook deze nieuwe wijk Varkenoord het karakter van een tuindorp. Het grootste gedeelte van de bebouwing zal bestaan uit ééngezinshuizen. Slechts voor de langs den Stadionweg ontworpen bouwblokken is een hoogere bebouwing, bevattende drie woningen per pand, toegelaten.

De terreinen langs den Oost-Varkenoordscheweg, welke reeds nu als sportterrein worden aangelegd door jeugdige werkloozen, worden blijvend bestemd voor spel- en sportterrein. Bij den aanleg zal er rekening mede worden gehouden, dat het noorderlijkste deel van deze terreinen bij voorkomende gelegenheden mede moet dienen voor reserve-parkeerterrein ten behoeve van de bezoekers van het stadion Feijenoord. Het eiland Van Brienenoord is eveneens en in zijn geheel aangewezen voor recreactie-doeleinden. Langs de noordzijde van den Stadionweg is een gedeelte industrieterrein als zoodanig vastgelegd.

De eigentijds woonwijk zal ongeveer 1000 woningen omvatten hetgeen bij een oppervlakte van ongeveer 25 hectaren neerkomt op circa 40 woningen per hectare, welk cijfer nagenoeg gelijk is aan dat van tuindorp “Vreewijk”. Natuurlijk zijn in deze wijk perceelen gereserveerd voor school- en kerkbouw terwijl op enkele punten winkels en z.g. verzorgende bedrijfjes zullen zijn toegelaten.

De evenbedoelde bestemmimng in onderdeelen is nader omschreven in de Bebouwingsvoorschriften “Varkenoord”. De commissie voor den Technischen Dienst kan zich met het aangeboden plan vereenigen. Ook B. en W. zijn van meening dat het ingediende project uit een oogpunt van volkshuisvesting alleszins aanvaardbaar is. Met betrekking tot de ontworpen bebouwing wijzen zij er o, dat het gekozen stelsel, volgens hetwelk behalve minimum, maximum en gemiddelde pand en woningbreedten ook gemiddelde oppervlaktenormen voor de woningen zullen worden vastgesteld, kan leiden tot meerdere differentieering van het woningtype.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
22 februari 1940
blz 13