De nieuwe villawijk Statenkwartier

Vlak over de Rotterdamsche grens, begrensd door den Straatweg, den Kleiweg en de Bergsche plassen gaat de N.V. “Debeto”” een 7 H.A. groot terrein voor villa en heerenhuisbouw in exploitatie brengen, van welks indeeling bovenstaande kaart een beeld geeft, Het is het z.g. plan Brandes, waarover in Hillegersberg nog al wat is te doen geweest, doch waarvoor nu de straten worden aangelegd, welk karwei zoodanig vordert, dat de bouwgrond thans aan de markt kan worden gebracht.

Bij een onderhoud met den heer T.J. Schuurmans, die directeur is van “Debeto” – commissarissen zijn de heeren J.G. Schuurmans en D.H. Vollmer, de laatste te ’s Gravenhage – wees hij op de gunstige ligging van deze nieuwe villawijk. Met lijn 14 is ze voor een dubbeltje te bereiken en straks zullen lijn 3 en een nieuwe lijn naar het Bergpolderplein nog andere verbindingen geven met het centrum der stad dat van het Statenkwartier uit in een 15 minuten is te bereiken.

Kern van de wijk is het Statenplein, 30 bij 65 M. in oppervlakte, met aan drie zijde aaneengesloten bebouwing en aan de vierde zijde de nieuwe R.K. kerk welke pastoor Helmer voor de pas gestichte Kleiwegparochie door den architect H. de vries laat bouwen. In aansluiting op deze kerk komen een pastorie en later een zusterhuis met scholen. Voor dit R.K. centrum is beslag gelegd op 5.600 vierk. M. van de in totaal 46.000 vierk. M. villabouw terrein, welke er na aftrek van straten en pleinen van de 7 H.A. overblijven.

De architect Co Brandes te ’s Gravenhagen, die de vader is van het stratenplan, heeft inderdaad een goeden greep ermee gedaan. Het heeft een ruime, royale indeeling met veel tuin, men kan er vlak bij Rotterdam prettig buiten wonen, ten deele met uitzicht op de plassen. Daar de oude Hillegersbergsche omgeving geleidelijk verdwijnen moet, kan, als de exploitatie van het “Statenkwartier” lukt, hier een fraaie groene woonwijk ontstaan.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
11 septeber 1929
blz 7

 

Bouwplan Statenkwartier

Wij ontvingen een bouwplan “Statenkwartier” der N.V. Maatschapij Debeto te Rotterdam voor het terrein, even over de grens van Rotterdam gelegen tusschen den Kleiweg, Straatweg, Johan de Wittlaan en de Plassen, groot ca. 70.000 c.A., waarvan ca. 46.000 beschikbare bouwgrond voor verkoop wordt aangeboden. Daarop zal een villa-park verrijzen met meest open bebouwing, n.l. heerenhuizen met voor- en achtertuin en aan den Plas eenige geheel vrijstaande villa’s. In het midden van dit Statenkwartier komt een plein, het Statenplein, omgeven door drie wanden gesloten bebouwingen, en aan den vierden wand een R.K. kerk met pastorie en daarachter gelegen scholen, die naar de plannen van den Rotterdamsche architect H. de Vries zullen worden uitgevoerd.

(De ontwerper van het stratenplan is Co Brandes te Wassenaar. Co Brandes was samen met Jan Wils één van de belangrijkste architecten van de Nieuwe Haagse School. Deze stijl bestond grofweg tussen de jaren twintig en vijftig van de twintigste eeuw, met een hoogtepunt rond 1930 red.)

uit:
Nieuwe Rotterdamsche Courant
11 september 1929
ochtendblad C, 2