De toegangspoort tot Spangen

De Mathenesserbrug die van de stad uit de poort vormt tot het stadsdeel Spangen, zal binnenkort een verfraaiïng ondergaan.

De beide kale en onaanzienlijke zandputten, die zich links en rechts van de brug uitstrekken, zullen bebouwd worden en het plan daartoe, dat wij gisterenmorgen in oogenschouw konden nemen, laat geen twijfel of het zal het aanzien van Spangen in niet geringe mate te verhoogen.

Het onderstaande ontwerp van Ir. J. H. van den Broek, dat reeds goedgekeurd is en met de uitvoering waarvan men dezer dagen reeds een aanvang heeft gemaakt, sluit, zooals B. en W. trouwens den eisch hadden gesteld, geheel aan bij de brug en vormt daarmede architectonisch een geheel. Het type van den bouw was in de gemeentelijke gevelschema’s reeds vastgelegd en, al zijn deze niet volledig gevolgd, de architect, die zich daarnaar zooveel mogelijk gericht heeft, is erin geslaagd een bewonderenswaardig geheel te maken, dat het stads=aspect daar ter plaatse belangrijk zal verhoogen.

Wij zullen niet ingaan op de tallooze moeilijkheden, waarop men bij het ontwerp, in verband met het circa 4 1/2 M. groote niveau-verschil en de daaraan verbonden gronddruk, gestuit is en zullen slechts nagaan wat tot stand is gekomen is of – beter gezegd – tot stand zal komen.

Aan beide zijden van de brug zal een winkelgalerij verrijzen, breed van opzet, die zich toespitsend naar de brug, daar zal eindigen in twee monumentale toren van 28 M. hoogte. Aan elken kant komen 8 winkelhuizen, elk 6,75 M. breed, die verbonden zijn door een glazen luifel en die gedekt worden door vrije bovenhuizen, terwijl bij de torens winkelruimte zijn geprojecteerd, die zich bij uitstek leenen voor café of lunchroom.

De torens zullen 6 verdiepingen hoog zijn, geschikt voor kantoor zoowel als woning, die door een lift verbonden zullen worden.  Dit plan houdt tevens in de eerste Rotterdamsche daktuin, die op het rechtsche café zal worden ingericht, vanwaar met 9 M. boven de Aelbrechtskade een prachtig uitzicht heeft op de Schie.

De woningen boven de winkelgalerij zijn vrije bovenhuizen, terwijl de winkels, behalve een ruime kelder, een achteruitgang hebben naar de Aelbrechtskade, waar voor pakhuis-ruimte gezorgd is.

De architect heeft voorts ook de reclame, die ongetwijfeld op dit drukke en voor reclame-doeleinden bijzonder gunstige gelegen punt verrijzen zal, onder de oogen gezien en zoo zullen de winkeliers op den glazen luifel gelegenheid hebben hun naam en waren kenbaar te maken, terwijl op en naast de torens riomte is voor lichtreclames. Ook deze reclames echter zullen in het kader van het geheel moeten passen.

In totaal zullen er komen 18 winkels plus een café, 16 pakhuizen, 24 woningen aan de Aelbrechtskade en 28 aan het Aelbrechtsplein.

De uitvoering van het geheele bouwwerk is in handen van de aannemers C. Snoek en S. van der Velden

uit: 
Voorwaarts (Sociaaldemocratisch Dagblad)
zaterdag 25 februari 1928
derde blad