Weer 28 panden aan den Groene Hilledijk

Het bouwen aan den Linker Maasoever geschiedt in den laatsten tijd in vertraagd tempo. Er is daar voornamelijk nog belangstelling voor lage huizen met vrije beneden- en bovenwoningen, het type, dat sedert de eerste Rotterdamsche stadsuitbreiding ook in het Noorden zooveel succes heeft gehad. Het beschikbare bouwterrein ervoor is echter beperkt en bovendien zijn de bouwkosten voor dit soort panden ten minste Fl 1.000,- gestegen sinds de devaluatie.

Een klein blokje van deze woningen is nog in aanbouw aan de Donkerslootstraat in het Oosten van Zuid en de bouwondernemer C. van de Wetering gaat naar een plan van den architect Krijgsman, alhier, er binnenkort tien bouwen aan de Gruttostraat en het nieuwe plein daar in wording

Thans echter is aan den Groene Hilledijk het heien begonnen voor een grooter complex, namelijk 28 panden, op het terrein, waarop vroeger het onooglijk loodsencomplex stond, dat nog van den bouw van Vreewijk was overgebleven.

De bouwondernemers Van Vliet en Van Duist, alhier, hebben dezen grond, waarover jaren onderhandeld is, thans gekocht en zoo komt er een rij huizen van het postkantoor aan den ingang van Vreewijk tot aan de houten hulpschool, met een gevelfront van meer dan 150 meter. De plannen voor deze bouw zijn ook gemaakt door het architectenbureau Granpré Moliere, Verhagen en Kok, alhier, doch de architectuur wijkt nogal af van die van het tuindorp zelf. Al de huizen krijgen erkers.

De breedte dezer panden is 5,70 m. en ze bieden een flinke, prettige ingedeelde woonruimte, modern ingerichte. Over een half jaar ongeveer zal dit groote woningcomplex gereed zijn.

De stichting ervan beteekent ter plaatse een groote verbetering, daar een rommelig stuk bouwterrein verdwijnt en de mogelijkheid ontstaat voor een verbetering van den Grone Hilledijk op deze plaats. Deze toch heeft er een al te landelijk karakter dat kwalijk bij de rest past.

In verband met de groote vraag naar woningen van dit type rijst verder de vraag of niet langs de grens van Vreewijk en het Zuiderziekenhuisterrein een strook grond voor deze bebouwing door de gemeente zou kunnen worden uitgegeven. Ook daardoor zou een meer gaaf stadsgeheel ontstaan.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
22 juli 1937