Besluit tot demping van de Noorderhavenkade

 

Toen de gemeenteraad onlangs door de definitieve aanvaarding van de daarvoor noodige wijziging in het uitbreidingsplan tot demping van de Noorderhavenkade zou besluiten, is in den Raad bezwaar gemaakt tegen de onvoldoende publicatie van de tervisieligging van de dempingsplannen. De eigenaren der panden langs de beide Noorderhavenkaden zouden daardoor niet in staat zijn geweest hun bezwaren intijds ter kennis te brengen en alzoo werd besloten tot een herhaalde tervisielegging van de desbetreffende stukken.

Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om het geval met hulp van een maquette nog nader toe te lichten en aantrekkelijker te maken voor wie niet voldoende teekeningen kunnen lezen om zich een juist oordeel te vormen over de voorgestelde wijziging.

Ten Stadstimmerhuize is deze maquette naast het dossier, thans te zien en het kan niet anders of de onbevooroordeelde beschouwer  moet van deze wijziging in het N.W. stadsdeel een goeden indruk krijgen. Want in plaats van de haven met haar breede bermen komt een plantsoenstrook, die bijzonder fraai belooft te worden aangelegd en die tusschen twee zoo bevolkte woonwijken als de Bergpolder en Blijdorp eer winst dan verlies beteekent voor de bewoners.

Dat in dit groote plantsoen een paar scholen niet zooveel ruimte innemen, dat ze het uitzicht van de bewoners der tegenwoordige Noorderhavenkade zouden verminderen toont de maquette ook duidelijk en de verbinding tusschen de twee genoemde stadsgedeelten wordt er door verbeterd.

Dat de Noorderhaven eenmaal het centrum van een bloeiend beurtvaartbedrijf zou kunnen worden, is indertijd een onjuiste onderstelling geweest. Men voorzag toen nog niet, dat de vrachtauto zoo’n overwegende rol in het beurtgoedvervoer zou krijgen  en men heeft zich ook wel wat misrekend ten aanzien van de plaats, omdat ook de beurtvaart, voor zoover ze bestaandbaar is, een onderdeel blijft van het groote havenbedrijf en get goederenverkeer in de havenwijken en de binnenstad.

Zin heeft de Noorderhaven dus niet meer en zeker niet als de Schie eenmaal is gedempt. Toruwens reeds toen de havenkaden werden bebouwd was het al te voorzien, dat speculatie op het ontstaan van een bloeiend scheepvaartcentrum daar ten plaatse uitermate riskant moest wezen. De thans voorgestelde oplossing geeft echter in ruime mate vergoeding voor zulke illusie’s; want het wonen langs zoo’n moderen parkstrook zal stellig een attractie blijven.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
26 maart 1940


De Noorderhaven in 1937 (en de verbinding met De Schie).