Een woongebouw met winkels aan den Schiedamschesingel

In Rotterdam zijn er thans aldoor groote veranderingen op til. Zoo zal het den Rotterdammers opgevallen zijn, dat de oude huizen naast de ‘Bijenkorf’ aan den Schiedamschesingel worden afgebroken. Op het vrijgekomen terrein zal een grootsteedsch woongebouw worden gesticht.

De onderneming wordt geleid door de Directie van N.V. Berkenrijs in Den Haag, die voor dit gebouw een ontwerp heeft laten maken door ondergeteekende.

Eenige afbeeldingen bij dit artikel gevoegd mogen een indruk geven van wat tot stand zal worden gebracht. Nadat de huizen zijn afgebroken begint de heimachine de lange 18 meter palen in den slappen Rotterdamschen bodem te drijven. Daarop volgt onmiddellijk de betonwerker, die de fundeering van de kelders zal storten, waarna de ijzerconstructeur komt – dat zal zijn omstreeks den eersten Mei ! – en dan zal, volgens het bouwplan, het geheele hooge huis, omstreeks October-November klaar zijn.

Alzoo zal op Amerikaansche wijze in korte tijd ter plaatse alweer een wijziging in het stadsbeeld van Rotterdam worden gebracht. Ofschoon het de bedoeling is vooreerst een bouwblok ter lengte van ongeveer 54 meter te bouwen, zal daarna dit blok worden uitgebreid met eenzelfde bebouwing tot aan den Schildersweg.

Ter toelichting bij de afdeelingen mogen dienen, dat beneden winkels ontworpen zijn en daarboven uitsluitend woningen. Om op het betrekkelijke beperkte oppervlak toch een groote verkoopruimte mogelijk te maken, is de winkel verdeeld in twee deelen, waarvan het voorste een hoogte heeft van circa 5 meter en het achtergedeelte weer in tweeën is gesplitst n.l. een gedeelte lager liggend dan de vloer van het woonhuis, en het tweede gedeelte iets hooger dan het voorhuis, maar beide vanuit geheel overzichtelijk. Gemakkelijke breede trappen voeren zoowel naar de beneden- als naar de boven-verkoopruimte.

De winkels hebben een breedte van circa 7,5 meter aan den voorkant en 8.8 meter aan den achterkant met een totale diepte van circa 18 meter. Tusschen telkens twee winkels is een ingang voor de bovenliggende woningen. In een breed trappenhuis liggen zoowel trappen als een lift.

Zes lagen bevatten nu telkens ter weerszijden van het trappenhuis hetzelfde type woningen, bestaande uit een groote woonkamer met eetkamer aan de voorzijde en drie slaapkamers en een keuken aan den kant van de Baan. Al deze kamers zijn gegroepeerd om een ruime hal, en, vo0r wat de keuken, de W.C. en de groote slaapkamer met badkamer betreft, door afsluitbare gangen van de hal gescheiden. Deze gangen of portalen werken als sluisjes en verhinderen het doordringen van etenslucht in het woongedeelte en den niet altijd opwekkende kijk in slaap- of badkamer. De kamers zijn, naar hun bestemming ruim voorzien van service- en kleerkasten. Bovendien heeft elk huis een balcon aan den voor- en achtergevel. Elke woning, zoowel als elke winkel, is voorzien van een eigen centrale verwarmingsinstallatie.

De bovenste woonhuizen bestaan uit een reeks zogenaamde vrijgezellen-woningen, elk bevattende een groote zitslaapkamer (het opklapbed kan in een speciale nis worden opgeborgen) een ruim toegangsportaal met garderobe, een volledige badkamer en een keukentje. In de vrijgezellen-woningen aan den Singel- en aan den Baankant is een verbindingsgang tusschen de trappenhuizen, gesloten door een branddeur, waardoor het ééne trappenhuis steeds dienst kan doen als noodtrap voor het andere.

Onder het geheele huis bevindt zich een ruime kelder, bereikbaar van de Baan, bestemd ook tot rijwielgarage en voor elke woning een ruime bergplaats. In tijden van nood kunnen de tusschenwanden van de bergplaatsen worden weggenomen en dit gedeelte van de kelderruimte als vluchtkelder worden gebruikt, waartoe bereids een z.g. sluiskamer wordt ingebouwd. Tenslotte een enkele opmerking omtrent de toegepaste materialen en buitenarchitectuur.

Het gebouw zal worden opgetrokken als een zogenaamde staalskelet. Alle voorzorgsmaatregelen zullen worden genomen om tot overbrengen van het geluid door de stalen balken en kolommen tegen te gaan.

Over de stalen balken worden gedeeltelijk gewapend betonvloeren en gedeeltelijk vloeren op balklagen gelegd, beide weer voorzien van de beste isolatie voor het doordringen van geluid. Er mag wel gezegd worden, dat de aantrekkelijkheid der bewoning van een dergelijk woongebouw ten nauwste samenhangt met de goede isolatie tusschen de woningen onderling en aan dit punt zal dan ook de ruimste aandacht worden besteed.

De buitengevels worden gemetseld van geel-grijze verblendsteen, mat geglazuurd. De ramen en deuren in de buitengevels zijn alle van staal. De onderpui is bekleed met platen alviano-traventin mat gepolijst, terwijl de winkelramen en deuren zelf van brons zullen zijn.

Architect Jan Wils

uit:
De Maastunnel
nummer 5
maart 1939