Moderne middenstandswoningen Beukelsdijk

Zeker, er heerscht woningnood, maar dat heft wel degelijk zijn geode zijde. Want wat er nu bedacht en uitgevoerd wordt, om in de leniging van het woningtekort te voorzien, is menigmaal zoo vernuftig en praktisch, dat menige vondst blijvende waarde zal hebben. Dat bevonden wij gisteren, toen wij de nieuwe flat-complexen bezochten, die ontworpen zijn door den architect L.C. van der Vlugt Jr., en uit gevoerd worden (of reeds zijn) door de N.V. Bouwnijverheid, directeur de heer L.A. van Amerom.

Om de woningen voor den middenstand bereikbaar te maken, hebben Rijk en gemeente gesubsidieerd; de huren schommelen tusschen FL. 550,- en Fl. 800,- per jaar. Wat men daarvoor heeft? Wel: bij een A-type 3 slaapkamers, groote kamer-en-suite (32 vierkante meter woonruimte), badvertrek en keuken; aan bergruimte en kasten geen gebrek. Een B-type geeft een slaapkamer (eventueel werk- of studiekamer) minder.

In hun nieuwheid en onbewoonheid hebben deze reuzencomplexen (181 woningen) schuin tegenover de uitmonding van de Adrien Mildersstraat, aan den Beukelsdijk, iets kazerne-achtigs, maar, na eenmaal de gereedgekomen modelwoning bezocht te hebben, is men van dien indruk volkomen bevrijd.

Vrijheid, rust en gemak blijven voldoende verzekerd; aan frischheid en innerlijke verzorging is niet te kort gedaan. De strenge, bijna strakke regelmaat van het buitenaspect, is binnen veel losser opgelost.

Een buitendeur geeft toegang tot een trappenhuis, dat links en rechts naar woningen voert, die zich alle laten afsluiten. Om de gangen heen, is alles logisch gegroepeerd: het dichtst bij de deur, de keuken met kolenhok, terrasso-aanrecht, kasten enz. en het badvertrek met W.C., diepe bergkast en wijnkeldertje. Iets verder de deuren der slaapvertrekken en de beide deuren der suite. In de suite veel licht en achter de grootste kamer de steenen, open warande, die op de achtertuinen uitzicht geeft, welke een Haagsch tuin architect aanlegt.

Het vrije trappenhuis wordt schoongehouden door een verhuurder. Praktisch zijn de buitendeur-openers en de boodschappenlift, zoodat men nooit naar beneden hoeft. Ook kan men van alle verdiepingen zien, wie en wat zich beneden heeft aangemeld. De kleine gemakkelijke granieten trappen zijn vrijdragend. Daarmee wordt alle lawaai van verkeer ondervangen. Makkelijk ook zijn de tijdlichten op ieder portaal.

In alle vertrekken kunnen de onder- en bovenlichten worden open- en dichtgeschoven. (Boven, gekleurd glas, evenals de lange lantaren van het trappenhuis, een ontwerp van de architect zelf). Afvoerkoker, gas, waterleiding en electriciteit; alles is aanwezig en prima.

Een voordeel is het breede front van iedere woning, n.l. 9,5 meter. Langs de ramen komen bloembakken en langs de Veelzigtstraat voortuinen.

Het platte-dak heeft een kurk-isoleering, die te vlugge afkoeling ’s winters en een te snelle hitte ’s zomers tegenhoudt.

In de modelwoning (Wester-blok) kan men praktische moderne meubels van den architect De Koo bewonderen (stapel-buffet, tevens geschikt als kast) en warm-tonige bekleede meubelen van den architect L.C. van der Vlugt Jr.

Naar wij vernamen, zin bereids 90 van de 181 woningen verhuurd.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
11 mei 1922

Aan den Beukelsdijk zijn door den architect L.C. van der Vlugt twee blokken moderne middenstandswoningen gebouwd, die thans hun voltooiing naderen (enkele woningen zijn al betrokken) en waarvan een der benedenwoningen gemeubeld ter bezichtiging is gesteld. De N.V. “Bouwnijverheid” slaat met deze woningen, die ze volgens schema A liet bouwen voor Fl. 2.030.000,-, een goed figuur, want behalve dat de blokken er als architectuur mogen zijn past ook de inrichting zich aan bij modern inzichten van bewoning. Ieder achttal woningen heeft een ingang, met bellen en brievenbussen voor ieder bewoner, en door middel van een afzonderlijk trappenhuis zijn alle étages bereikbaar.

Eén reusachtig glas-in-lood-raam voorziet het trappenhuis van licht, en dit hooge, smalle raam van gekleurd glas, brengt tevens een lichten toon in de stemmige gevels. Van het bordes op iedere verdieping is de buitendeur met een gemakkelijke handbeweging te openen en te sluiten, terwijl men den binnenkomende van boven af kan zien. Een boodschappenlift, zoo gemaakt, dat zij nooit op een bepaalde verdieping uit achteloosheid kan worden vastgehouden, spaart heel wat trappenklimmen uit. Op iedere verdieping is door midden van een drukknop electrisch licht te ontsteken, dat na drie minuten vanzelf weer uitgaat. Dit licht is voor rekening der Maatschapij.

Alle woningen zijn op dezelfde wijze ingericht. Er is een woonruimte van 85 M2, waarvan twee ineenloopende groote kamers, als woonkamers zijn gedacht, terwijl de ruimte verder bestaat uit 3 slaapkamers, waarvan 1 groote en 2 kleine, een keuken, en een badkamer. De badkamer bevindt zich tusschen de gang en de groote slaapkamer. Hier zijn ook een W.C. en een kast ondergebacht en deze ruimte, die in zekere zin een portaal vormt, is meer practisch tot badgelegenheid aangewend. De étages hebben alle aan de achterzijde een groot balcon, terwijl de benedenbewoners een tuin van 8 bij 12 M. zullen bezitten.

De huizen die ook zonder de meubels een prettige, degelijke indruk maken, zijn vrij duur. De huren varieeren van Fl. 650,- tot FL. 800,- per jaar, waarbij voor de huizen aan den Beukelsdijk den hoogsten huurprijs gerekend wordt. De keuken bevat verschillende nieuwigheden die de huisvrouw wel zullen bevallen.

De meubels, naar ontwerp van den binnen-huis-architect N.P. de Koo, en uitgevoerd door Gogarn’s Meubileering Mij., geven ons thans geen aanleiding tot bespreking. De voorkamer bevat meubels naar ontwerp van den architect zelf, die ook hierin zijn neiging voor eenvoudige, strakke lijn niet verloochent.

Ondanks de hooge huurprijzen zijn reeds een groot aantal der woningen verhuurd

uit:
Voorwaarts
13 mei 1922