De nieuwe Gereformeerde kerk aan den Carnissesingel

Eenigen tijd geleden heeft de architect A.J. van Doorn alhier den bouw van een tweede Gereformeerde kerk voor Charlois aanbesteed en wel op een terrein aan den Carnissesingel, dat gekocht werd voor FL 15,- per vierk. M. of ruim FL. 18.000,-. Deze aanbesteding viel tegen wat de financieele uitkomst betreft en zo moest het kerkbestuur van den bouw afzien en aan den architect het ontwerpen van een eenvoudiger plan opdragen.

Onze teekening toont, dat dit geen achteruitgang is geworden wat architectuur betreft. Vooral in deze buurt met bescheiden bouw zal deze eenvoudige kerk onder het hooge dak een goed figuur maken. Evenwel heeft de bouwmeester om voldoende bezuinigingen te bereiken ook het aantal zitplaatsen met 266 moeten verminderen, wat met het oog op de uitbreiding der omgeving stelling het grootste nadeel der bezuiniging is, omdat daarmee de vraag naar een derde kerk stellig een paar jaar vroeger aan de orde zal komen dan anders het geval ware geweest.

Evenwel, voorloopig bieden de ruim 1.000 zitplaatsen ruimte genoeg en waar het kerkbestuur niet meer dan Fl. 200.000.- voor de kerk meende te mogen besteden om den schuldenlast der gemeente niet te zwaar te maken, is de door de bezuiniging verkregen oplossing toch een gelukkige. Slaagt ditmaal de binnenkort gehouden aanbesteding, dan hebben de Gereformeerden te Charlois hun tweede kerk nog in het volgende jaar.

Gelijk gezegd, heeft de architect voor de kerk een fraaie oplossing gevonden, die ook in het interieur tot haar recht komt. Het ruim krijgt lage wanden onder een hoog koepeldak en het orgel zal met den kansel als sluitstuk van de ruimte dienen. De hoofdingangen bevinden zich op zij, zoodat de predikant geen hinder heeft van wie de kerk nog inkomt of haar eventueel onder den dienst verlaat. Het wordt een zeer intiem gebouw dus.

Als Nevengebouwen komen een cathechesatielokaal voor 64 leerlingen, een predikantskamer, en een kosterswoning mits gaders nog eenige kleinere vertrekken, zoodat in alle behoeften wordt voorzien. Daar de behoefte aan meer kerkruimte groot is, wordt de voltooiing der nieuwe kerk met spanning tegemoet gezien.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad

5 september 1930