Nieuwe R.K. kerk in Blijdorp

Binnenkort zal worden begonnen met den bouw van een nieuwe R.K. kerk in Blijdorp, de nieuwe woonwijk van Rotterdam. Reeds eerder verrezen er een Gereformeerde en een Hervormde kerk in deze omgeving, voor de Katholieken bood de destijds nog door Pastoor Perquin z.g. gestichte kerk van O.L. Vrouw van den H. Rozenkrans aan den Provenierssingel voorlopig een niet al te vergelegen gelegenheid om hun plichten te vervullen. Hierdoor was het mogelijk even aan tezien, in welk tempo de bebouwing van de nieuwe woonwijk zich zou voltrekken. Wel werd reeds tijdig door het kerkbestuur van genoemde parochie er voor gezorgd, dat grond voor kerkbouw disponibel zou zijn. De snel voortschrijdende bebouwing in Blijdorp in den laatsten tijd maakte het noodig om tot uitvoering van het plan over te gaan.

De nieuwe kerk, waarvan wij hierboven een teekening geven, zal komen te staan aan den Stadhoudersweg hoek van Aersenlaan, begrensd door de Cornelis Muschstraat en de Nicolaas Ruysstraat, in de nabijheid van het park in Blijdorp. De kerk zal ongeveer 750 zitplaatsen tellen en zijn ingang krijgen aan de zijde van de Nic. Ruysstraat.

Architect is de heer H.J.A. Bijlard uit Voorburg van het Architectenbureau Ed. Cuypers te Amsterdam. Eind februari zal met den bouw worden begonnen. Naar verwachting zal de bouw ongeveer een jaat duren, zoodat in het voorjaar van 1940 de kerk hopelijk in gebruik zal kunnen worden genomen. Het is een moderne bouw zonder pilaren, zich in zijn vormgeving aanpassend aan de omgeving, welk veel groen bevat.

uit:
De Maasbode
30 januari 1939