Opening Neptunus-terrein

Nadat het Heuvelveld, waarop het sterke elftal van 1910 zoo populair was, door den N.V.B. was afgekeurd, werd gespeeld op een terrein te Schiebroek, vervolgens te Vlaardingen, daarna op een terrein in de omgeving van de Hooge Boomen en sedert 1926 is ‘Neptunus’ in het bezit van een zeer behoorlijke inrichting met twee goede speelvelden, gelegen aan den Laanslootscheweg, juist achter het terrein van Sparta.

uit:
Voorwaarts
31 mei 1930

Na enkele maanden van hard werken is eindelijk het nieuwe terrein van Neptunus gereed gekomen. Deze arbeid heeft een goed resultaat gehad., want het oude terrein, met zijn vele gebreken, is geheel van gedaante veranderd en is nu een prachtige voetbalveld geworden, zooals maar weinig tweede klassers bezitten.

De firma J. v.d. Peppel te Rotterdam heeft het geheele veld gelijkmatig naar het midden opgehoogd, zoodat het eenigszins bol ligt. De regen stroomt nu naar de kanten en blijft niet meer over de geheele oppervlakte staan. De drainage is verbeterd en het veld is geheel met nieuwe graszoden belegd. Dit werk heeft zes weken geduurd.

Verder is er door de firma  gebrs. Mansen een degelijke houten tribune gebouwd, die aan ongeveer 600 toeschouwers plaats biedt. De zelfde firma bouwde een nieuwe kleedgelegenheid met twee groote lokalen, een vertrek voor den scheidsrechter en een voor het bestuur. Natuurlijk is hierbij ook gezorgd voor waschbakken, een douce e.d. De oude kleedgelegenheid heeft men laten staan, zoodat men nu in totaal over een behoorlijke ruimte beschikt.

Thans is Neptunus in het bezit gekomen van een voetbalterrein, dat er in alle opzichten mag wezen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
4 augustus 1932