Het Feijenoord-stadion geopend

Het groote moment van de openingsplechtigheid, waarmede Zaterdagmiddag het nieuwe Feyenoordstadion op 27 maart 1937 werd ingewijd, was aangebroken, toen de vertegenwoordiger van H.M. de Koningin Jhr. Mr. Dr. J.D.H. de Beaufort, kamerheer in buitengewonen dienst, het rood-witte lint, dat door een haag van Feyenoord-spelers, opgesteld op het glanzend groene grastapijt, werd vastgehouden, doorknipte en met krachtige stem in naam der koningin het stadion voor geopend.

Vreugdeschoten weerklonken, een mannenkoor zong in diepe stilte het eerste couplet van het Wilhelmus. Het groote massale stadion der Rotterdamsche club was officieel ingewijd.

Het was bepaald jammer, dat de weergoden zoo weinig hebben meegewerkt. Het was guur en koud en enkele fiksche hagelbuien waren oorzaak, dat het verblijf in het stadion, vooral voor de velen, die een onoverdekte plaats hadden, verre van aangenaam was. Maar niettemin, de 30.000 toeschouwers – het stadion was voor de helft gevuld – waren en bleven in een feeststemming. Om 3 uur reeds was de openingsplechtigheid aangevangen. Een estafette looper, een uit Keten die het oude terrein van Feyenoord met het nieuwe stadion verbond, kwam het terrein op, waar alle actieve leden van Feyenoord, het kranige kampioenselftal in het midden stonden opgesteld in clubtenue.

Mr. T.D. Zijlker, plaatsvervangend voorzitter van den raad van commissarissen van de N.V. ‘’Stadion Feijenoord’” sprak de overdrachtsrede uit, waarin hij H,N, de Koningin dank bracht, dat het H.M. heeft willen behagen zich te doen vertegenwoordigen en om goed te keuren, dat het stadion Feijenoord in haar naam zal worden geopend. Spr. Heette vervolgens alle aanwezigen welkom, ging de geschiedenis van den bouw  van het stadion na en gaf tenslotte namens de N.V. aan de vereeniging Feijenoord het stadion in gebruik.

De voorzitter van Feijenoord, de heer L. van Zandvliet zeide, dat van de zijde der vereeniging niets onbeproefd gelaten zal worden om aan te toonen, dat Feyenoord een inrichting als deze waardig is.

De laatste der sprekers was de Burgemeester van Rotterdam, Mr. P. Drooglever Fortuyn, die zijn groote waardering uitsprak jegens allen, die in het tot stand komen van dit machtige bouwwerk hun aandeel hebben gehad.

Het doorknippen van het lint vond vervolgens plaats na een indrukwekkend bewegingsspel der Feijenoordleden op het veld kon een aanvang worden gemaakt met den voetbalwedstrijd tusschen Feijenoord en Beerschot, welke ontmoeting door de Rotterdammers met 5-2 werd gewonnen, het was een aantrekkelijke wedstrijd waarin Feijenoord beter speelde dan in de beide reeds plaats gehad hebbende kampioenswedstrijden. Vooral Vente op de midvoorplaats was op dreef, hij maakte drie doelpunten, allen van goed gehalte. Beerschot viel wat tegen maar de mogelijkheid bestond, dat men zich niet geheel kon geven in verband met het Antwerpsche Paaschtoernooi waarin deze club zou uitkomen. Toch viel er veel te bewonderen in het spel van Braine, Ceuleers, Isenborghs, Van den Eynde, Meuldermans en andere. De rust was ingegaan met 3-1 voor Feijenoord.

uit:
Limburgsch Dagblad
30 maart 1937