Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan de Prins Hendriklaan

De R.-K. Kerk aan de Prins Hendriklaan (Noordereiland), waarvoor gisteren de eerste-steenlegging plaats had, zal worden toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Het terrein voor den bouw der Kerk – zoo ontleenen wij aan De Maasbode – beslaat ongeveer een oppervlakte van 1.000 M2 (40 meter breed en 25 meter diep).

In de lengte komt ’t kerkgebouw te liggen aan de Prins Hendriklaan, zoodat de zijgevel aan de straatzijde zich bevindt. De hoofdvorm van het plan bestaat uit een Latijnsch Kruis met een half-cirkelvormig priesterkoor. Het gebouw wordt opgetrokken uit mistkleurige, vlakke klinkers, terwijl het dak met roode pannen zal worden afgedekt. Boven het transept zal een koepel verrijzen, welke het geheel bekroont en afsluit.

Aan de zijde waar zich de hoofdingang bevindt, zullen drie uitgangen worden aangebracht, terwijl, boven den hoofdingang de verschijning van O.L. Vrouw aan Bernadette te Lourdes zal worden gebeeldhouwd.

In het interieur der kerk worden de muren voorzien van een plint van nageperste, roode klinkers, waarboven een gedeelte rand wordt opgehaald van mistkleurige gelen verblendsteen, welk wederom afgesloten wordt door een versierden band in decoratieve tegels. De gewelven daarboven worden geschuurd.

De vier hoek-kolommen in het transept worden van metselwerk, terwijl de vier kolommen in het schip der kerk worden opgetrokken van gepolijst grijsachtig graniet met hardsteenen kapiteelen.

Achter in de kerk wordt een kapel gebouwd, welke door hekken van de kerkruimte wordt gescheiden. Deze kapel wordt versierd met een grot, die zooveel mogelijk een navolging zal zijn van die te Lourdes.

Links van het presbyterium komt de sacristie, rechts daarvan de catechismuskamer, welke beide door een gang met elkaar in verbinding staan. Het zangkoor bevindt zich rechts in het transept. De spreekstoel evenals de Communiebank worden in gelen verblendsteen uitgevoerd met profielsteen en eenig beeldhouwwerk.

De kerk zal een kleine zevenhonderd zitplaatsen kunnen bevatten, terwijl door de betrekkelijke beperkte ruimte achter in de kerk een tribune zal worden aangebracht.

Voor de pastorie zijn twee heerenhuizen angekocht, welk gezamenlijk tot pastorie zullen verbouwd worden.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
10 december 1913

Opening

Gisteren, op den feestdag van O.L. Vrouw tot vrijkoop van Slaven, had de plechtige inzegening plaats van de kerk van O.L. Vrouw van Lourdes aan de Prins Hendriklaan alhier.

Wanneer men de oppervlakte van het terrein en de moeilijkheden die in een bebouwde omgeving in een groote stad zijn te overwinnen, in aanmerking neemt en weet dat er nog bijna 800 zitplaatsen zijn, mag men zeker besluiten dat de beide architecten de heeren Paul J. Biesta en Jos Margry, die voor hunnen plannen in de heer M. Bakkeren, aannemer te Breda en den heer Van Lieshout, dagelijksch opzichter, goede uitvoerders vonden zich uitstekend van hun niet gemakkelijke taak hebben gekweten en een uit aesthetisch en practisch oogpunt inderdaad mooie kerk hebben doen verrijzen.

uit:
De Maasbode
25 september 1914