Het Oostelijk Zwembad

Een commissie heeft in aanmerking nemend de groote behoefte, die in Rotterdam bestaat aan uitbreiding van zwemgelegenheid, het initiatief genomen voor den bouw van een overdekte zweminrichting in het Oostelijk stadsgedeelte.

Kralingen vormt met zijn vele jonge gezinnen een zeer belangrijke wooncentrum, dat op eigen zwemgelegenheid aanspraak mag maken. Een openlucht-zwembad kan niet een voldoende oplossing brengen, hoe wel ook op dit gebied een groote leemte aan te vullen blijft. Er moet komen een modern ingerichte overdekte zweminrichting, welke het geheele jaar geopend zal zijn. Andere steden zijn hierin lang voor gegaan. In Amsterdam worden de vier overdekte zweminrichtingen jaarlijks door meer dan één miljoen zwemmers bezocht, en er bleek een zoo sterke latente vraag naar zwemgelegenheid te bestaan, dat iedere nieuwe inrichting welke geopend werd, vrijwel terstond volledig bezet was.

Rotterdam heeft tot op heden slechts als eenige inrichting de overdekte zweminrichting in de Tuindersstraat, welke overdruk bezocht wordt en aan ruim 200.000 zwemmers per jaar zwemgelegenheid verschaft. Verwacht mag worden, dat hij een wel overdachten en doelmatigen opzet een tweede zweminrichting ook in Rotterdam volkomen rendabel geëxploiteerd kan worden. De begrootingscijfers door den architect Foeke Kuipers aan de hand van zijn ervaring bij een Amsterdamsch zwembad opgesteld, stemmen tot een gerechtvaardigd optimisme.

Voor een volledige installatie met inbegrip van den grond is benodigd een kapitaal van Fl. 450.000,-. Toezegging is ontvangen, dat voor de zweminrichting op eerste hypotheek een bedrag verstrekt zal worden van Fl. 150.000,-. Een eigen kapitaal van Fl. 300.000,- moet dus nog bijeengebracht worden, daar het niet verantwoord wordt geacht een grootere vaste renteschuld aan te gaan. Men slaagde erin, de helft van dit kapitaal of Fl. 150.000,- in 15 tranches van Fl. 10.000,- bij belangstellende te plaatsen. Voorbereidingen tot oprichting eener naamlooze vennootschap zijn thans getroffen. De resteerende Fl. 150.000,- hoopt men te plaatsen in aandeelen van Fl. 1.000,- desgewenscht te splitsen in onderaandeelen van Fl. 500,-

Men heeft de hand kunnen leggen op een complex terreinen, liggende in den driehoek Gedempte Slaak, Boezem, Vredenoordlaan. Dit complex zal twee ingangen hebben: een hoofdingang aan de Vredenoordlaan, waar ruime gelegenheid is voor het parkeeren van auto’s en een dienstingang aan de Gedempte Slaak. Voor fietsen is bij den hoofdingang een groote stalling ontworpen.

Dit zwembad zal ook van het centrum en het Noorden uit goed bereikt kunnen worden.

uit:
Algemeen Handelsblad
10 februari 1930

Het in aanbouw zijnde Oostelijk zwembad te Rotterdam

Verleden maand is op het in aanbouw zijnde gebouw van de N.V. Oostelijk Zwembad te Rotterdam met een kleine plechtigheid de vlag geheschen. Als geen onverwachte vertragingen zich voordoen, noopt het bestuur reeds voor het winterseizoen het bad voor het publiek open te stellen. Dan moet het ineens in volle exploitatie worden genomen. Het bestuur verwacht dat maandelijks gemiddeld ca. 25.000 zwemmers de inrichting zullen bezoeken.

Om voor dit groote aantal zwemmers het zwembad aantrekkelijk te maken is zeer veel voorstudie noodig geweest. Getracht is de nieuwste technische installatie op zwembadgebied ook voor dit zwembad toe te passen, Van de twee aaneengesloten zwembassins met het diepe bassin 25 X 12 M. en het ondiepe bassin 14 X 10,5 M. Eenmaal per 4 uur zullen de pompinstallaties het water door de kolossale filters pompen zoodat het volkomen ziektekiem vrij en helder zal zijn. Een frissche atmosfeer wordt verkregen door de luchtververschingsinstallatie, die de lucht in de zwemhal 4 maal per uur ververscht.

Een nieuwe vinding op verlichtingsgebied uit Amerika zal worden toegepast in den vorm van een onderwaterverlichting, welke het mogelijk zal maken bij zwemfeesten e. d. bijzonder goed de bewegingen van de zwemmers te volgen.

Een eigen wasscherij-inrichting met een capaciteit van 1.500 a 2.000 handdoeken en zwempakken per dag moet zorgen, dat er steeds een groote voorraad schoon badgoed aanwezig is, daar het met het oog op de hygiëne van het zwembad slechts toegelaten zal zijn, badgoed te gebruiken dat in de inrichting zelve gewasschen is. Nog staat het geheele bouwgevaarte in de bekisting voor het betonwerk en kan slechts een vagen indruk krijgen van de uitgestrektheid van de zwemkommen.

In de souterrains zijn de ijzeren tanks voor de filterinrichting, de verwarming en de warmwatervoorziening te zien. Een zeer gecompliceerd net van buizen voor alle installaties geeft ons, aldus de N.R.Ct., een indruk vau de vele studie, die er noodig is geweest om dit bad tot een der beste in den lande maken.

uit:
De Sumatra Post
15 juli 1932

Model-zwembad te Rotterdam

Rotterdam, hoe waterrijk het ook is, heeft maar weinig zwemgelegenheden. Onze raadsleden hebben er tot in den treure op gewezen, maar tot dusver is de overheid in gebreke gebleven iets te doen. Men kan er zich dus nauwelijks over verbazen, dat het particulier initiatief er aan te pas is moeten komen. Een aantal Rotterdammers, die nog wel over wat kapitaal beschikten, meenden in de exploitatie van een moderne overdekte zweminrichting en behoorlijke kapitaalsbelegging te zien’ en de N.V. „Het Oostelijk Zwembad” zal Maandag haar poorten aan de Vreedenoordlaan voor het publiek openen.

Dat de exploitatie in N.V.-vorm ons’ niet sympathiek is, behoeven we niet nog eens uitéén te zetten, doch daarnaast willen we toch graag erkennen, dat hier een overdekte zweminrichting is ontstaan, zooals er in ons Europa maar weinig te vinden zullen zijn en die zeker het Amsterdamsche Sportfondsenbad en het A.M.V.J.-bad van de hoofdstad overtreft.

Architect is Focke Kuiper uit Naarden. Op de bassins zijn de allernieuwste technische vindingen op hygiënisch gebied toegepast. Er is een installatie on het water zuiver, smaakloos, reukloos en steeds weer bacteriënvrij te houden, die waarlijk geweldig is. Tot het uiterste is voor de hygiëne gezorgd.

Het diepe bassin is 25 M. lang en 12 M. breed en heeft een onderwaterverlichting. Badgoed in deze inrichting gebruikt mag niet mee naar huis worden genomen om infectie te voorkomen.

Hoewel het, naar men’ons verzekerde, niet uitdrukkelijk de opzet is, kan men deze Inrichting moeilijk anders beschouwen dan een zwemgelegenheid voor beter gesitueerden.

Zaterdagmiddag opent burgemeester mr. Droogleever Fortuyn het bad en Willy den Ouden zal den eersten snoekduik doen.

uit:
Het Volk
9 december 1932

Nieuw Zweminrichting te Rotterdam

Rotterdam heeft met het nieuwe Oostelijk Zwembad aan de Vredenoordlaan er een overdekte zweminrichting bijgekregen, die ongetwijfeld de meest moderne van Nederland genoemd kan worden, aldus de Rott. corr van de Tel. dd. 7 Dec. Zaterdag a.s. zal het zwembad ia tegenwoordigheid van vele autoriteiten door burgemeester mr. P. Droogleever Portuyn officieel worden geopend — daarmede wordt dan een periode van vijf jaar voorbereiding en bouw afgesloten en heeft Rotterdam zijn tweede overdekte zweminrichting, waaraan het dringend behoefte had.Dit nieuwe zwembad dankt zijn ontstaan uitsluitend aan het particulier initiatief; het vorderde een kapitaal van vijf ton, dat zonder steun van de gemeente bijeengebracht werd. Ook bij de voorbereiding der plannen en bij den bouw heeft men van de gemeente geenerlei steun behoeven te vragen.

Het gebouw, dat ontworpen is door den architect Foeke Kuipers, den ontwerper van het zwembad der A. M. V. J. te Amsterdam, werd opgetrokken op een inpandig terrein aan de Vredenoordlaan. Een ruime gang leidt van deze laan naar de gelijkvloers gelegen hall, waaraan de kassa, ruimte voor afgifte van badgoed, het bureau van den directeur en eenige dienstvertrekken grenzen. Van deze hall uit bereikt men het eigenlijke zwembad. Men heeft echter alle maatregelen genomen om te voldoen aan de strengste hygiënische eischen; het publiek kan nimmer direct van de straat de perrons langs de zwembassins bereiken. Achter de gelijkvloers en op de eerste verdieping gelegen talrijke kleedhokjes bevinden zich de z. g. schoenengangen; deze kleedhokjes worden, zoodra zij door bezoekers bezet zijn. automatisch door het neerklappen van een bank gesloten. Van de kleedhokjes uit komt men door deuren, die weer automatisch de kleerenkastjes afsluiten, op perrons, die naar de zwembassins voeren; echter kan men deze bassins niet bereiken zonder de douches, waarvan het gebruik verplichtend is, te passeeren. Eerst dan komt men op de perrons, die langs de bassins loopen.

Zindelijkheid, licht, frischheid: dat zijn trouwens de eischen, die men bij den bouw van dit bad gesteld heeft. Het geheele interieur is in lichte, rustige kleuren gehouden. De geheele verlichting is er op berekend, de kleurhelderheid van het water te verhoogen, zoodat men steeds tot op den bodera van zelfs het diepe bassin kan zien.

Er zijn in het gebouw twee zwembassins, die haaks op elkaar geprojecteerd zijn, een diep bassin, dat voldoet aan alle eischen, die voor wedstrijden en polomatches gesteld worden, voorzien van springplank en-toren en een ruimte voor gymnastiektoestellen, en voorts een ondiep bassin voor ongeoefende zwemmers. Langs het diepe bassin bevindt zich een koffiegalerij.In de kelders van het gebouw zijn de vele technische installaties aangebacht Men vindt daar de inrichtingen voor het op juiste temperatuur houden van water en lucht en die voor de luchtverversching.

uit:
De Sumatra Post
6 januari 1933

De eerste sprong in het nieuwe bad

Het oostelijk zwembad te Rotterdam tijdens de opening. Willy den Ouden gereed voor den eerste sprong.

uit
De Sumatra Post
10 januari 1933