Exploitatie van bouwgrond in den Polder Spangen

De lezer vindt op bijgaanden plattegrond het plan van exploitatie van de gemeentelijke terreinen in den Spangenschen polder, alhier. Voor meer uitvoerige bijzonderheden verwijzende naar de betreffende voorstellen en de toelichting van het college van burgemeester en wethouders, zooals die zijn weergegeven in ons Ochtendblad van Zondag, laten wij hier slechts enkele kanttekeningen volgen.

Door de zich naar het terrein richtende en op het plan aangegeven straten als Vierambachtsstraat en Mathenesserlaan (de laatste nog slechts in ontwerp bestaande), Beukelsdijk en Schiedamsche weg kan men zich oriƫnteren en ziet men verder, dat deze toekomstige stadswijk besloten zal zijn tusschen de Delfhavensche Schie, den Mathenesserdijk en den boog van den havenspoorweg. Alleen de Zuidoostelijke driehoek daarvan bevindt zich niet in handen van de gemeente, zoodat naar het oordeel van de burgemeester en wethouders met de eigenaars van dat gedeelte over de verkrijging der erven in overleg zou zijn te treden en zoo noodig de weg van onteigening zou kunnen worden ingeslagen.

De gespikkelde gedeelten van het plan dulden de bestemming als speelveld, pleinaanleg, grastalud of voortuintjes aan. Het grote sportterrein met een oppervlakte van 4 H.A. zou naa de voorloopige gedachte voor voetbalsport aangewezen zijn, terwijl de bestemming voor ijsbaan niet is uitgesloten.

Behalve voor scholen zijn er terreinen gereserveerd voor openbare gebouwen en kerken. Het gearceerde gedeelte, dat aan den Zuidwestelijken hoek ligt is voor volkstuintjes uitgegeven aan de Maatschapij tot Nut van het Algemeen en de bedoeling is, dit gedeelte nog zooveel mogelijk te sparen.

De bouw van een brug over de Delfshavensche Schie, tusschen de te verlengen Mathenesserlaan en den Mathenesserdijk lag in de vroegere plannen reeds opgesloten. In aanmerking nemende, dat men den bouw van een definitieve brug langere tijd zou heengaan heeft de directeur er op gerekend, dat voorlopig een hulpbrug zal worden gelegd.

Met deze korte toelichtig meenen wij te kunnen volstaan. In strijd met het oordeel van de commissie voor de plaatselijke werken en van het college van burgemeester en wethouders oppert de commissie voor de financiƫn twijfel, of de aanleg uit esthetische oogpunt wel zeer aantrekkelijk zal worden. De motieven van dit oordeel vinden wij in het advies van burgemeester en wethouders echter niet aangegeven. De directeur en gemeentewerken schrijft, dat er bij de verkaveling van de terreinen naar gestreefd is te voldoen aan de moderne eischen van stadsaanleg, waarbij door boomaanplanting, pleinaanleg, het ontwerpen van enkele voortuintjes enz. aangename afwisseling wordt verkregen. Met het oog op een ruime toetreding van licht en lucht zijn bouwblokken van flinke diepte ontworpen. Verder zal het mogelijk zijn op enkele plaatsen, door combinatie van bouwblokken tot een grooter complex gelegenheid te vinden voor z.g. moderne hofjesbebouwing, zoals te Arnhem reeds tot uitvoering kwam. Bij een en ander is er rekening mede gehouden, dat zooveel mogelijk gesloten stadsbeelden zullen worden verkregen, zonder dat een geregeld verkeer daardooor belemmering zal ondervinden.

uit:
Nieuwe Rotterdamsche Courant
dinsdag 2 december 1913
ochtendblad B