De nieuwe gebouwen van Van Nelle

Zooals het Nieuwsblad reeds eerder berichtte, heeft de directie van “De Erven de wed. J. van Nelle” besloten haar fabrieken en kantoren uit het midden der stad te verplaatsen naar een terrein aan de Delfschavensche Schie. Aan deze plannen is reeds een begin van uitvoering gegeven door het bouwen van een tabaksfabriek, welke men over een jaar gereed hoopt te hebben. De betonnen palen ervoor worden thans gemaakt.

De teekening hierboven geeft aan, hoe men zich den aanleg in de toekomst denkt. DE gebouwen van links naar rechts het kantoorgebouw, tabaksfabriek, koffiebranderij, theepakkerij, met daarvoor twee pakhuizen en verschillende bijgebouwen. Het gebouw aan de achterzijde van het terrein is schaft- en recreatielokaal. Rechts daarvan ligt het terrein voor de ontworpen sportvelden.

Het ligt in de bedoeling de verplaatsing geleidelijk te doen geschieden, zoodat het een aantal jaren zal duren, voordat het geheele fabriekscomplex en kantoorgebouw, ontworpen door de architectenfirma Brinkman en Van der Vlugt is over gebracht.

uit:
Rotterdamsch Nieuwschblad
4 augustus 1926