Straataanleg aan den Oost-Blommerdijkschenweg

Binnen niet al te langen tijd zal een geheel nieuwe wijk verrijzen op de plaats, waar tot voor korte tijd de Bergweg-wandelaars genoten van een beperkt akker-gezicht en een aardige villa (die van den heer Wijlacker).

De ondernemende firma Zaayer & Kurpershoek heeft, gedeeltelijk in het vorige, gedeeltelijk in dit jaar, de geheele lap grond, die begrensd wordt ten Zuiden door de Gerard Scholtenstraat, ten Noorden door het Geldelooze pad, ten Westen door den Oost-Blommerdijkschen weg (Bergweg) en ten Oosten door de straten, die van den Zwaanshals komen, aangekocht. Zijn wij wel ingelicht, dan heeft deze aankoop vrij groote kosten gevorderd. Zoo moeten de villa en de grond van den heer Wijlacker voor ruim drie ton besomd zijn, wat, als men nagaat dat die indertijd niet meer dan veertigduizend gulden golden, het bewijs levert, dat voor grondbezitters de enorme stadsuitleg van de laatste jaren nog zoo onvoordeelig niet is.

Voor deze groote uitgestrektheid grond is een gansch net vamn grootere en kleinere straten ontworpen. Het ontwerp is. zooals dat gelukkig in Rotterdam gebruikelijk is, gemaakt in overleg met gemeentewerken, waardoor een flinke royale uitvoering verzekerd is.

Trouwens , de gemeente heeft zich daarbij ook niet onbetuigd gelaten, zooals dadelijk blijken zal.

Het ontwerp is hierboven afgedrukt. Allereerst ziet men, ongeveer in het midden in het verlengde van de 3e Pijnackerstraat en loodrecht op de Gerard Scholtenstraat in Noordelijke richting naar het Geldelooze pad een breede straat loopen, die alvast den naam heeft gekregen van Benthuizerstraat. Zij is 20 M. breed, ongeveer gelijk in breedte met de Jonkerfransstraat en aan beide zijde met boomen beplant. Deze straat nu heeft de gemeente afgestaan. Het was haar grond, dien zij indertijd goedkop heeft gekocht. Alweer een bewijs dus van het goede dat er ligt in het hier domineerende beginsel: intijds zorgen. Verder is van haar verkregen de straat die in horizontale richting van den Bergweg, evenwijdig met de Gerard Scholtenstraat naar den Zwaanshals loopt – 15 M. breed – en die de Bommelstraat zal heeten. Ook nog de 15 M. breede straat, die in het verlengde van de 1e Pijnackerstraat naar de Bommelstraat loopt en die wij voorshands de Verheulstraat zullen noemen. Ten slotte verschillende dwarsstraten van de gewone breedte van 12 M. en één van 10 M. breedte, op de teekening aangegeven.

Voor de meerdere breedte werd van de gemeente geen bijdrage door belanghebbenden gevorderd. Dit is echter wel het geval met het plein dat men, met een plantsoen er in, zal opmerken in het midden van de teekening.

Dit plein, ‘t werk den vro heeft van een onregelmatigen rechthoek benoorden de Gerard Scholtenstraat en waarop het verlengde van de 2e Pijnackerstraat ongeveer in het midden uitkomt, heeft een lengte, van gevel tot gevel gemeten, van +/- 135 M., de breedte zal 60 M. zijn, terwijl het midden-plantsoenvak 44 aren groot wordt. Dit is een lein, 40 pCt. grooter dan het Van Alkemadeplein, dus ongeveer anderhalf maal zoo groot.

In een zoo wijd stratencomplex achtten de commissien van plaatselijke werken en van financiën terecht een dergelijke ruimte zeer noodig.

De heeren Zaayer en Kurpershoek verkochten den grond voor het plein, voor den billijken prijs van Fl. 3,50 per centi-Are. Het plein kost dus de gemeente ongeveer Fl. 15.400,-

Men zal in dit plan ook vinden dat de Jacob Catsstraat doorgetrokken wordt, met een straat van 15 meter breedte tot den Zwaanshals.

Het plan bestaat de tram, komende van de richting Jonker Fransstraat, die thans in de Zwart Jansstraat eindigt, te verleggen door de Benthuizerstraat naar den Blommerdijkschenweg, waar zij aan de Schielandsche tram aansluit.

Een groot gedeelte van het terrein begrepen in bovenafgebeeld stratenplan, is reeds verkocht.

Verder kunnen wij mededeelen, dat benoorden het Geldelooze pad een nieuw complex straten in plan is. Het Geldelooze pad blijft zooals men zien zal, onbewerkt liggen tusschen deze beide straten-plannen in.

Oospronkelijk had de gemeente het plan ook over het Geldelooze pad een straat te leggen, die dus loopen zou, evenals de Gerard Scholtenstraat en de Bommelstraat, dadelijk van den Bergweg naar den Zwaanshals.

Doch wat is gebeurd? De ingelanden van den Oostblommerdijkschen polder zijn bezitters van dit pad en zij vroegen van de gemeente voor de overname ongeveer Fl. 45.000,-. Dit is een buitensporig hooge som en de gemeente – die terecht niet wilde lijden door een toevallige waardevermeerdering van dit pad – liet het aanbod voor wat het was. Zij wacht liever haar tijd af: het pad is op den duur voor ingelanden vrijwel waardeloos.

Deze maatregel van het Dagelijksch Bestuur zal door alle belastingbetalende burgers zeker worden toegejuicht.

Inmiddels heeft de gemeente van de Bouwmaatschappij “Hillegond” reeds enkele stukjes voorgrond benoorden het Geldelooze pad aangekocht, waardoor zij weer den sleutel voor een toekomstigen stratenbouw aldaar in handen heeft.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
29 december 1896