Een nieuw gebouw der Rotterdamsche Hypotheekbank

Op den hoek van den Schiedamschesingel en de Witte de Withstraat zijn de architecten B. Hooykaas en Zoon bezig met het bouwen van een nieuw kantoorgebouw voor de Rotterdamsche Hypotheekbank, thans aan de Bierhaven gevestigd.

Zooals de teekening toont, krijgt de bank, als het nieuwe pand in April of Mei van het volgende jaar gereed zal zijn, een aanzienlijk en monumentaal kantoor. welke fraaie architectuur aan dezen tot dusver al te bescheiden gebleven stadshoek een heel ander karakter zal geven.

Het gebouw wordt op een basement van donkerrood graniet opgetrokken in miskleurigen handvormsteen, in een grijsachtig rooden toon. De versieringen enz. in den gevel zijn eveneens van graniet.

Op den beganen grond komen de kluizen mitsgaders de conciergewoning. De eerste verdieping is voor de directie met haar kantoorpersoneel. Op de tweede verdieping ligt de vergaderzaal van de commissarissen en vindt men verder inspecteurskantoren, terwijl het gebouw nog een woning voor één der procuratiehouders bevat.

De centrale verwarmingsinstallatie wordt in den kelder gebouwd, een personenlift zorgt naast de royale marmeren trappen in het karakteristieke zeskantige trappenhuis voor een goed en gemakkelijk verkeer tusschen de verschillende afdeelingen, terwijl ook aan de rest van de inrichting goede zorg zal worden besteed.

Als het nieuwe gebouw geheel gereed en ingericht is, zal het ruim 3 ton hebben gekost, maar daarvoor heeft de Rotterdamsche Hypotheekbank dan ook een kantoor. dat aam de eischen van dezen tijd voldoet en van binnen en naar buiten de beteekenis van het bedrijf op buitegewoon fraaie wijs duidelijk maakt. De architecten zijn er met hun ontwerp zeer gelukkig in geslaagd om aan dezen belangrijken stadsdriehoek cachet te geven.

Mocht straks uitbreiding noodig wezen, dan beschikt de Hypotheekbank ook over het aangrenzend perceel, zoodat ze voor een reeks van jaren voortreffelijk gehuisvest mag heeten, als ze in het voorjaar is verhuisd.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
6 juli 1928