Monument voor Willem Schürmann

Het uitvoerend comité der commissie tot eering der nagedachtenis van Willem Schürmann heeft in overleg met den beeldhouwer Charles van Wijk den vorm van het monument voor wijlen deze jongen kunstenaar vastgesteld.

Van Wijk heeft zich het monument gedacht als een fontein, die waarschijnlijk een plaats zal vinden op de grasvlakte, langs de Parklaan gelegen.

Op vier zuilen rust de fontein, uit welker midden op een kogel een bronzen figuur rust, die een masker in de handen draagt, verzinnebeelding van de Schürmann’s talent. Rondom de fontein zijn de titels uitgebeiteld van de vier werken, die den jonggestorven auteur de meeste bekendheid gaven: ‘De Berkelmans’, ‘De Violiers’, ‘Paddenstoelen’ en ‘Veertig’, uit vier brozen koppen. Onder deze namen sprankelt het water in het fonteinbekken, op welks omranding gebeiteld staat:
“Ter herinnering aan Willem Schürmann, geboren 1877, overleden 1915.”

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
06-09-1916

Monument Willem Schürmann

De onthulling van het door Chs. van Wijk ontworpen fontein-monument voor Willem Schürmann op het grasveld aan de Parklaan te Rotterdam zal geschieden op Woensdag 18 October deze des namiddags te halfdrie.

Allen, die bijgedrage hebben aan het tot stand komen van dit monument, zullen er genoodigd worden, voorts burgemeester en wethouders, de gemeenteraadsleden en nog enkele autoriteiten.

De voorzitter van het comité, mr. P.J. van Wijngaarden, zal een feestrede uitspreken, waarna hij het monument zal overdragen aan het gemeentebestuur.

Des avonds van dien dag voert in het Grooten Schouwburg de N.V. ‘Het Tooneel’ Schürmann’s tooneelwerk ‘De Violiers’ op, met Hub. Laroche als Mark Violier.

De heer Willem Royaards zal, ter opening van den ‘herinneringsavond’ van het tooneel een kort woord spreken ter huldiging van den toneelschrijver Willem Schürmann.

uit:
De Telegraaf
10 october 1916

De onthulling van het Willem Schürmann-monument.
Groep familieleden en autoriteiten. Links voor aan: Mr. Schürmann. broeder van den overledene, met zijn dochtertje, dat het monument onthulde. Rechts: een broeder van Willen Schürmann, vervolgens Burg. Zimmermann, Mr. P.J. van Wijngaarden, voorz. v.h. comité, daarachter: Henri Dekking, daarvoor: de beeldhouwer, de heer C. van Wijk. Geheel rechts met deukhoed, de jeer Willem Royaards, die op de avond der onthulling in Rotterdam ‘De violiers’ van Willem Schürmann speelde.

Nieuw bronzen beeldje

Nadat het bronzen beeldje op het monument van Charles van Wijk voor Willem Schürmann was gestolen, ontving Ingen Housz de opdracht een nieuw bronzen beeldje te maken. Hij boetseerde het elegante fluitspeelstertje dat thans, in brons gegoten, het monumentje van Schürmann siert.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
25 april 1941