De nieuwe bioscoop aan de West-Kruiskade

Zooals wij reeds eenige tijd geleden hebben gemeld, zal aan de West-Kruiskade een bioscoop gebouwd worden.

De ingang van dit gebouw, dat Roxy Theater zal heeten, en waarvan architect is de heer Jac. Van Gelderen (naar wiens ontwerpen hier reeds vier bioscopen zijn opgetrokken), komt naast den voortuin van de R.K. Wees- en Armhuizen, aan de zijde van der Gouvernestraat. Daartoe zal het voorgedeelte van het daar staande pand afgebroken en een nieuwe voorbouw gemaakt worden. De toegangshal wordt 9 meter breed en in totaal 35 meter diep.

Het theater zelf komt op een achterterrein, uitkomende aan de Gouvernestraat met een gevelbreedte van 19 meter; daar zijn ruime nooduitgangen ontworpen. Er zullen ruim 1.000 zitplaatsen zijn, waarvan 320 op het balcon.

De balcon-constructie, hoofdromp en kop worden in één ijzerconstructie samengesteld, zoodat het balcon, dat een spanwijdte krijgt van 19 meter, zonder tusschensteunpunt kan worden gemaakt en er in het theater geen enkele kolom zal zijn.

De lengte van het theater wordt 30, de breedte 19 M. Het benedengedeelte van den voorgevel wordt uitgevoerd in gepolijste donkere syeniet; daarboven wordt de gevel afgewerkt in terra nova. Er komt een foyer van pl.m. 200 M2., warme en koude lucht ventilatie enz.

Met het inheien van de palen zal omstreeks 15 september begonnen worden. Men hoopt het Roxy theater tegen Maart van het volgende jaar te kunnen openen.

uit:
Nieuwe Rotterdamsche Courant
13 augustus 1929

Het Roxy Theater

De voltooiing van het Roxy Theater, het nieuwe bioscooptheater aan de West Kruiskade, dat geëxploiteerd zal worden door de N.V. Bioscoop- en Huizen Exploitatiemaatschappij “Het Westen”, directeur Karl Weisbard, begint snel te naderen en ligt zelfs in de bedoeling van de directie op Donderdag 1 Mei a.s. de eerste voorstelling te geven. Mogelijk zal dit wel zijn, al zal het natuurlijk nog geruimen tijd vergen om alle goed op orde te krijgen. Een goed overzicht van het theater en alles wat ermee in verband staat, kan men er echter reeds krijgen en toen de heer Karl Weisbard vanmorgen ons leidde door het theater dat hij naast zijn W.B. –theater zal gaan exploiteeren, kon men reeds tot de conclusie komen dat Rotterdam een groot en goed ingericht theater rijker wordt.

Hoewel de entree van Roxy naar verhouding van wat er achter ligt niet bijzonder in het oog springt, kan men er toch waardeering voor hebben. Eenmaal binnen de deuren bemerkt men al spoedig dat men aan den ingang van een groot theater staat. Een ruime hal met een uitgebreide garderobe-ruimte moet men passeeren voordat men in een trappenhuis komt dat naar de verschillende rangen van benedenzaal en balcon leidt. De eigenlijke bioscoopzaal staat dwars op den ingang en de voorzijde van de zaal, waar zich dus het tooneel bevindt, grenst aan de Gouvernestraat. Deze zaal heeft een oppervlakte van ongeveer 600 vierkante meter. De duurdere rangen zijn beneden in de zaal ondergebracht, terwijl op het groote balcon, dat 374 plaatsen bevat, de minder kostbare plaatsen zijn te vinden. Elke rang heeft een aparten ingang.

De zaal is 32 meter diep en heeft een breedte van 18 meter. De betimmering bestaat uit mahonie-triplex. In de beschildering van wanden en plafond is de zilvergrijze kleur overheerschend. De afwisseling in lichtblauwe en andere zachte kleuren doet het heel goed en geeft een rustig karakter aan de zaal. De verlichting bestaat buiten de goed verdeelde kleinere lampen uit een breede van voor naar achter aan het plafond aangebrachte matglazen baan. Langs deze baan is de ventilatie aangebracht en hier bevinden zich eveneens de pijpen van het concertorgel, dat door de firma J.W. Clavaux wordt geïnstalleerd.

De cabines met bewaarruimten zijn geheel van beton opgetrokken en bevinden zich in een holle ruimte van het balcon. Twee projectie-apparaten en de Loetafoon installaties zijn hier opgesteld. Het tooneel heeft een opening van 8,5 meter en een diepte van 7 meter. Een groot aantal kleedkamers zijn aan de zijkanten aangebracht. Via een gang boven de zaal kan de operateur boven het tooneel komen als zijn aanwezigheid daar wordt vereischt.

Door middel van het inbrengen van warme of koude lucht kan men de temperatuur naar willekeur regelen. In totaal zijn er 1.111 zitplaatsen. De ruimte boven de ontvangsthal heeft een oppervlakte van 200 vierkante meter en is ingericht als foyer. Er is zelfs een klein terras aanwezig dat des zomers in gebruik wordt genomen. Boven dezen foyer zijn nog enkele localiteiten aanwezig, welke als vergaderzalen dienst kunnen doen.

Behalve film en variété zullen kleine operettes i het Roxy Theater worden opgevoerd, terwijl voor alle rangen volksprijzen zijn vastgesteld. Na een voorstelling van genoodigden op 1 Mei a.s. zal het theater op 2 Mei voor het publiek worden opengesteld.

De plannen zijn van de hand van den architect, den heer Jac. Van Gelderen, terwijl de bekende aannemersfirma Gebrs. Voormolen de schouders onder dit werk zette, dat in October aanving en nu bijna voltooid is.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
23 april 1930