De Herv. Kerk in Tuindorp-Vreewijk

De voorspoedige groei van de zelfstandige Ned. Herv. Gemeente in Tuindorp-Vreewijk heeft het mogelijk gemaakt, dat den architecten Verhage en Kok het ontwerpen van een nieuw kerkgebouw kon worden opgedragen. De hulpkerk, waar een eigen predikant optreedt, die sinds verleden zomer wordt bijgestaan door een hulpprediker, bevat slechts 500 plaatsen, waarvoor reeds 1040 kaarten zijn uitgereikt. Het bouwfonds van de weinig kapitaalkrachtige Gemeenteleden steeg tot Fl. 22.000,-. Nog wordt gerekend op Fl. 13.000 giften. De kosten van den bouw van kerk en pastorie zijn geraamd op Fl. 110.000,-. Thans schrijft de Kerkvoogdij een leening uit van Fl. 135.000 aan 4 ½ pCt.’s Of rentelooze obligaties, waarvan reeds voor Fl. 38.000 is geplaatst. De inschrijving is opengesteld bij de kantoren der firma R. Mees en Zoonen en bij den penningmeester der Kerkvoogdij, den heer A. van der Leide. Leede 42. De storting moet geschieden op 1 juli a.s. Kerk en pastorie zullen gebouwd worden volgens bovenstaand plan.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
12 maart 1932
blz 19