De nieuwe bebouwing aan het Noordplein

Reeds eenigen tijd geleden is hier mede gedeeld, dat de N.V. “Pleinzicht” op het terrein van de firma S. E. Cohen en Co. aan den Zwaanshals een complex van 82 panden zou bouwen, zulks met doortrekking van de Zaagmolenkade en de Woelwijkstraat en verbreeding van den Zwaanshals ter plaatse tot op 15 M., welke breedte ook voor het doorgetrokken deel der Woelwijkstraat is aangenomen.

Heel lang heeft het geduurd, voordat de bouwondernemers, de heeren W.G. Sprenger, P. Nooordzij en D. v.d. Laan alhier het met het gemeentebestuur eens werden over al wat met deze bouwerij samenhangt, doch nu is men dan toch zoover, dat men is kunnen beginnen met het slaan van de ruim 2000 palen, voor de beide woonblokken noodig en als de winter geen buitengewone verrassingen brengt, hoopt men met Mei of Juni 1931 met heel den bouw weer gereed te wezen. Ook zoo’n miljoenenwerk vergt tegenwoordig meer tijd van voorbereiding dan van uitvoering.

De teekening hierbij geeft te zien, hoe het daar straks aan het Noordplein gaat veranderen, nu de opslagplaats van Cohen opruimt. De buurt zal er een gansch ander en heel wat beter aanzien door krijgen. terwijl de doorgetrokken Zaagmolenkade er de verbreede Zwaanshals aan het verkeer zeer ten goede zullen komen.

Het complex zal straks bevatten 17 dubbele en enkele parterreruimten, geschikt voor pakhuis, garage of ander bedrijf, 19 winkels, 17 benedenwoningen en 246 bovenwoningen, bevattende voorkamer, tusschenkamer, achterkamer met warande en keuken. Het complex wordt van geelgrijzen baksteen opgetrokken met toepassing van hard steen, betonnen luifels enz. De teekeningen zijn van de architecten L. Keyns en C. Hoogeveen alhier. Er worden drie woonverdiepingen gemaakt en de meeste woningen zijn van erkers voorzien. Vooral het 60 M. lange gevelfront aan het Noordplein zal een kloeken indruk maken.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
23 september 1930
blz 19