Het nieuwe post- en telegraafgebouw te Rotterdam

De geweldige uitbreiding van den dienst van posterijen, telegrafie en telefoon zal in de eerstvolgende jaren in ons land den bouw van nieuwe post- en telegraafgebouwen in de grootere steden noodig maken waarbij in de eerste plaats in aanmerking zullen komen Amsterdam, waar eene belangrijke uitbreiding is ontworpen, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Arnhem (telegraafkantoor), Leiden, ’s-Hertogenbosch, Breda, Heerlen en waaronder thans in aanbouw zijnde post- en telegraafkantoor te Rotterdam, waarvan hieronder een korte beschrijving moge volgen. Een der belangrijkste is een gebouw dat in oppervlak ruim drie maal zoo groot is als het bestaande gebouw aan het Beursplein en toch niet geacht kan worden te groot te zijn.

De indeeling van het gebouw geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen, de ligging der vertrekken ten opzichte van elkander is door de voorwaarden van den dienst aangegeven en geeft slechts in zoover eenige moeilijkheid doordat in tegenstelling met andere kantoorgebouwen een postkantoor tegelijk moet voldoen aan behoeften van het publiek, dat het kantoor bezoekt, en aan de eischen der zeer uitgebreide expeditie. Met het oog hierop wordt in de grootere kantoren in het buitenland de hal voor het publiek in den regel langs den voorgevel gelegd en daarachter de dienstvertrekken, die aan de achterzjde van buiten toegankelijk zijn.

Dit stelsel heeft het groote bezwaar, dat de vrij smalle langgerekte hal weinig overzichtelijk is en men naar het juiste loket in den regel moet zoeken. In Rotterdam is, zooals hier altijd gebruikelijk geweest is, de hal centraal geplaatst, waarbij als onderscheid met vroegere gebouwen is op te merken dat de personen die de loketten bedienen in een open galerij rondom de hal geplaatst zijn, waardoor voor hen het bezwaar van tocht dat zij steeds ondervinden wanneer zij voor de bekende gewone loketluikjes geplaatst zijn wordt voorkomen.

uit:
Bouwkundig Weekblad
nummer 20
17 mei 1919
blz 113