Het nieuwe Kantoorgebouw van de Heinekens Bierbrouwerij

In den tuin van het café “Hollandia” op den hoek van den Crooswijkschesingel en de Linker Rottekade gaat de Heinekens Bierbrouwerij een nieuw kantoorgebouw bouwen in aansluiting op het vrij bescheiden kantoor dat er thans staat. De architect Kromhout heeft het monumentale gebouw ontworpen en de firma F. W. Zonneveld voert het uit, ze is reeds begonnen met het maken van de paalfundeering, waarvoor een 650 palen, waaronder eenige van beton, moeten worden ingeheid. Op deze palen komt de betonnen kelderverdieping, waarin zich, naast het archief, drukkerij enz,. een groote rijwielbergplaats bevindt.

Op den beganegrond vindt men straks de kantoren der afdeelingschefs met een aantal spreekkamers, op de eerste verdieping onder meer een groote conferentie zaal voor de directie, terwijl op de bovenste verdieping de boekhouding haar ruime afdeeling heeft naast weer andere lokalen.

Het nieuwe kantoorgebouw, dat geheel uit brandvrij materiaal moet worden opgetrokken, heeft een front aan den Crooswijkschesingel van plus minus 52 M. lengte en het trappenhuis, dat een knik in de rooilijn accentueert, is ruim 28 M. hoog. Daar bovenuit komt dan nog de schoorsteen van de centrale verwarming, die ongeveer 40 M. hoog wordt. Het trappenhuis is door een rijk gedetailleerd venster naar buiten uit gedrukt en geeft, evenals trouwens de zeer kloeke granieten sokkel, aan het kantoor monumentaliteit. Een gesmeed hek tusschen granieten pilasters zal den toegang tot de terreinen der brouwerij afsluiten.

Men denkt ongeveer een jaar over het kantoorpand te bouwen. De gevel wordt boven het granieten basement grootendeels van baksteen, maar Kromhout heeft toch naar een rijk gedétailleerd geheel gestreefd. Ook binnen wordt het gebouw al overdreven luxe vermeden, zeer fraai en representatief. Het zal tusschen de 3 en 4 ton kosten.

Jammer is het, dat het voorloopig het oude café op den hoek nog blijft bestaan. Met den tuin en de boogschuttersbanen er achter was “Hollandia” een stukje 19de eeuwsche Rotterdam uit den tijd van den snellen groei der stad in de richting van het Noorden. Het café paste beter bij de oude Noorderbrug dan bij de nieuwe en een monumentaler hoekbebouwing zou er stellig op zijn plaats zijn. Het bescheiden hoekpand zal naast het imposante kantoorgebouw geen al te gelukkig effect maken en het zou stellig jammer wezen, als Kromhout niet meer de kans kreeg zijn nieuw ontworpen bouwwerk aan te sluiten op het merkwaardige brouwerijpand, dat hij eenige jaren geleden aan de Rotte kade heeft gebouwd. Aan een ander zou de gave oplossing van dit geval niet gemakkelijk vallen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
29 juli 1931
blz. 19