De nieuwe ambachtsschool aan den Hillevliet

Wanneer men de nieuwe ambachtsschool aan den Hillevliet ziet met haar ruim 40 lokalen, haar machinehuis, de groote binnenplaats, de vertrekken voor directie en leeraars, dan krijgt men op nieuw een sterken indruk van de steeds grootere beteekenis, welke ook het elementaire vakonderwijs in dezen tijd heeft gekregen. Vergelijkt men zoo’n machtige moderne school bij het oude gebouw aan den Hofdijk, waar in Lodewijk Pincoff’s gloriedagen mede door zijn toedoen de eerste Rotterdamsche ambachtsschool werd gesticht, dan is de verandering verrassend. Toen een soort van kostschool voor Indische kinderen, welke niet aan haar doel beantwoordde, thans een monumentaal gebouw met trotsche baksteengevels en een imposante ingang, een gebouw dat een ton of zes kost, terwijl er nog wel voor een ton aan gereedschap en machinerieën in komt plus meubilair voor de leslokalen en al wat er tegenwoordig van zoo’n up to date onderwijs inrichting wordt gevraagd.

In november 1928 is het Haagsche aannemersbedrijf voorheen G. Nollen met den bouw begonnen. De plannen van den architect J.P. Stok Wzn. Bestonden toen reeds geruime tijd.: doch de ongunstige tijdsomstandigheden hadden de uitvoering ervan vertraagd. De constructie is in hoofdzaak van beton en groote ramen geven aan de zij- en achtergevels een min of meer fabrieksmatig karakter, doch zodra men in de school komt, waardeert men ten volle de zee van licht, welke door de stalen ramen binnenstroomt.

De school staat aan vier kanten vrij. Aan de achterzijde wordt de groote binnenplaats afgesloten door de conciërgewoning, terwijl een poort leidt naar de opslagplaatsen voor ijzer en hout. De diverse lokaliteiten zijn over een viertal verdiepingen verdeeld en waar men komt treffen eenvoud en degelijkheid. Aan de vloerbedekking is, wat dit betreft, eveneens zorg besteed en dank zij de daarop berekende constructie zal het onderhoud, zoowel binnen als buiten, straks meevallen.

Het karwei aan de school loopt op zijn laatste beenen, ververs en monteurs voor de electrische geleidingen zijn echter nog bezig, de laatsten door ambachtsschool leerlingen geholpen, die hier dus zeer practische lessen krijgen. Ook het meubilair is ten deele reeds aangevoerd en al valt er nog heel wat klein werk te doen, de school zal intijds gereed zijn voor den eersten cursus, welke in het najaar begint

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
24 en 26 (foto) juni 1930
respectievelijk blz 13 en 5