Hotel Atlanta

Een teekening van het nieuwe hotel-café-restaurant, zooals dat op den hoek van den Coolsingel en de Aert van Nesstraat zal verrijzen en waarvan weldra de aanbesteding wordt gehouden. De panden waarin voorheen de café’s “Royal” en “Hollandais” waren gevestigd en eenige kleinere panden in de Aert van Nesstraat, zijn inmiddels reeds afgebroken, zoodat men zich een indruk kan vormen van de afmetingen van het 662 m2. grootte en 34 m. hooge gebouw dat weldra deze plaats zal innemen naar een ontwerp van den architect F.A.W. van der Togt.

Het “Boulevard Hotel” (hotel Atlanta red.) wordt een gebouw van negen verdiepingen, waarvan de begane grond en de eerste verdieping als café-restaurant en lunchroom zullen worden geëxploiteerd. Door de plaatsing van de muziek tusschen den beganen grond en de eerste verdieping en de daarin gespaarde opening zal worden bereikt, dat deze beide ruimten tot één geheel worden gemaakt. Het zeer ruime balcon voor de eerste verdieping, dat langs den geheelen gevel doorloopt en 45 m. lang zal zijn, zal een uitenmate mooi gezicht op den Boulevard bieden.

Aan deze café-exploitatie paart zich die van de dakverdieping, welke gedeeltelijk als daktuin zal worden uitgevoerd. Het verdere gedeelte zal als Dancing worden ingericht, waarin de reeds uit “Pschorr” bekende glazen dansvloer niet zal ontbreken. Daar alle wanden van deze zaal, als mede de vele windschermen, geheel uit glas zullen worden opgetrokken, zal ook het uitzicht van deze hoogte over de geheele stad tot een bezoek van dit meer mondaine gedeelte der café-exploitatie uitnoodigen.

De overige verdiepingen vormen het hotel. Dat 60 kamers zal omvatten, waarvan 40 met badkamer. Alle kamers zullen op het stedelijk telefoonnet zijn aangesloten en verder alle comfort bieden, dat in deze tijd van een inrichting op dien stand kan worden verlangd.

De exploitaite van het “Boulevard Hotel” en het daaraan verbonden café-restaurant zal berusten in handen van den heer D. H.M. Reesem, den bekenden exploitant van koffiehuizen te deze stede, die niet in het minst als gedelegeerd commissaris der N.V. Heck’s Lunchrooms heeft bewezen te weten, op welke wijze een onderneming als deze moet worden geëploiteerd om zelfs een veeleischend publiek te voldoen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
30 april 1929
blz 17