Uitbreidingsplan Schiebroek

Onze kaart geeft een afbeelding van het nieuwe uitbreidingsplan voor Schiebroek, het welk aanmerkelijk afwijkt van het in 1923 vastgesteld plan, omdat door de Provincie en door Rotterdam communale en intercommunale verbindingen zijn geprojecteerd, welke de gemeente Schiebroek doorsnijden.

De belangrijkste wijziging vormt de weg, die in de toekomst de hoofdtoegang tot Schiebroek en Hillegersberg zal vormen, ten Zuiden van “Buitenzorg” den Ringdijk snijdt, om zich in Schiebroek te splitsen in een Westelijken naar Overschie en een Noordelijken naar Berkel en verder de provincie in.

De Bergweg, met de nauwe tunnel onder de Spoorbrug zal dan een secundaire weg worden; van Rotterdam uit gaat over het Noordplein een nieuwe breede weg, langs de bestaande (of naderhand te dempen) Rotte, over de plaats, waar zich nu de remise van de R.E.T. bevindt, om dwars door den Bergschen Achterplas, ter plaatse waar zich verschillende eilandjes en landtongen bevinden, in Schiebroek bij Buitenzorg den Ringdijk te snijden en verder in deze gemeente te komen. Van het kruispunt bij Buitenzorg zal de Ringdijk, verbreed door demping der Ringvaart met in het verlengde de verbreede Hooge Limiet, moeten dienen voor het verkeer in de richting van Bergschenhoek en verder.

De Provinciale weg van Overschie naar Berkel, komende van de Doenkade, volgt in Schiebroek ongeveer de Rodenrijschekade, om even benoorden de vroegere halte Adrianalaan der Z.H.E.S.M. deze spoorbaan, door middel van een onderdoorgang te kruisen en verder naar Berkel te gaan.

Van genoemden onderdoorgang is in Z.O. richting een weg ontworpen, die zich aansluit aan den Noordelijken Gordelweg rond Rotterdam en den grooten weg naar Den Haag.

Tenslotte is van het kruispunt Adrianalaan – Ringdijk af, een weg ontworpen voor verbinding van N.W.Hillergersberg met de halte Wilgenplas der Z.H.E.S.M. en de daarr nog te stichten sport- en recreatiegebieden.

De halte Wilgenplas wordt de toekomst het voornaamste station voor Schiebroek. In het plan zijn verder op te merken een groot sportterrein langs de spoorbaan, breede groene zoomen langs den Noordelijken Gordelweg en aldaar ook sport- en speelvelden.

Binnen den kring der reeds genoemden verkeerswegen vormt een net van singels een aangenaam stelsel van wandel- en woonwegen, buiten het doorgaand verkeer. De singels zijn op 47 M. breedte tusschen de gevellijnen ontworpen. Industrietereinen acht Schiebroek niet noodig.

Bij straatbreedten van 10, 12, 15 en 20 M. behooren voortuinen van 3 1/2 tot 5 M.

Voorts zijn scholen en andere openbare gebouwen over het geheele plan verspreid aangegeven.

Op den zandbodem bij den Noordelijken Gordelweg is verder een nieuwe begraafplaats ontworpen; die bij den Ringdijk zal niet meer zijn te behouden in de toekomst.

Thans telt Schiebroek 5.055 inwoners, tegen 2.506 op 1 januari 1929. In vier jaren is het inwonertal verdubbeld, alleen in 1932 kwamen zich hier 1.000 menschen vestigen, en de vooruitgang zet zich regelmatig voort. In het nieuwe plan is op een vermeerdering van ruim 22.000 inwoners gerekend.

Het totaal oppervlak van de te bouwen grond bedraagt 146.21,70 M2

uit:
Rotterdamsch Dagblad
20 juli 1933
blz 9