Het uitbreidingsplan voor Noordwestelijk en Noordelijk Rotterdam

Onlangs is verschenen het voorstel van B. en W. tot het vaststellen van het uitbreidingsplan voor de terreinen in het Noordwesten en het Noorden der stad tot aan de Ceintuurbaan. Thans is ook verzonden de kaart, welke het voorstel toelicht en hierneven is daarvan een reproductie afgedrukt. De belangstellenden, die door het schriftelijk voorstel op menig punt in het duister werden gelaten, bekomen nu het volle licht op de plannen van het Dagelijksch Bestuur.

Bij de beschouwing der kaart valt het eerst op, hoe omvangrijk het terrein is, dat nu voor bebouwing in aanmerking komt, in oppervlakte scheelt het niet veel met het thans bebouwde oude en nieuwe Noorden inclusief de Proveniersbuurt. Dan ziet men dra het totaal verschillend karakter van den straataanleg in de oude en de nu ontworpen stadswijken. Of niet al te gretig moderne recepten daarbij zijn toegepast, staat nog te bezien. Sommige oplossingen lijken wat erg spitsvondig en met name al die haaksch omgebogen straathoeken laten aan redelijkheid te wenschen over.

De hoofdwegen zijn echter goed getrokken. De verlengde Walenburgerweg brengt het Noorden in direct contact met den tunnel aan Beukelsdijk en de Bergschelaan krijgt een voortzetting, via een brug over de Schie, naar de spoorwegoverbrugging of – ondertunneling, die bij den verlengden Heemraadssingel te maken is. Langs de electrische spoorbaan naar Scheveningen komt een breede weg, die uitmondt in de Insulindestraat, maar die tevens mogelijk maakt, dat de Vijverhofstraat doorgetrokken wordt langs “Eudokia”. Zeer eigenaardig is de oplossing bij de Heulbrug. De heele bezwaarlijkheid, die daar was voor de houtzagerijen en bergplaatsen van de firma Van Stolk en Zonen is ondervangen door het trekken van een nieuwen en rechten hoofdweg.

Het eenige wat men hier te vragen heeft is: Of de Schiekade wel in staat is het verkeer op te nemen, dat zich langs dien weg naar en van de binnenstad zal ontwikkelen

Eén in het voorstel van B. en W. mede speciaal benoemde weg is die welke de bocht aan de Schie bij het Galgenveld afsnijdt, en die in de toekomst het verkeer naar Overschie kan opnemen als hij buiten de Ceintuurbaan is doorgetrokken, de andere straten en wegen hebben een meer plaatselijke betekenis.

Het Park, dat indertijd aan de bewoners van het Noord-Westen is toegezegd, kan men ook op de kaart vinden, het is 12,5 H.A. groot en het ligt eerstens zeer gunstig te midden der bebouwing tusschen de Schie en de spoorbaan, maar is secondair ook goed te bereiken vanuit het Westen en een flink deel van het nieuwe Noorden. Het ligt wat dat betreft vrijwel midden tusschen het oude Park en het Noord-Westelijk deel van het Plasbosch in aanleg. Een sportterrein van ruim 35 H.A. ligt tegen de spoorbaan aan, terwijl kleinere speelterreinen tusschem de huizengroepen zijn ontworpen.

Wat men ook op de kaart vinden kan, is het nieuwe Noorderkanaal, dat, als het voorstel van B. en W. wordt aangenomen, Rotte en Schie zal verbinden; het loopt vrijwel evenwijdig met de Ceintuurbaan. Ten slotte zij nog opgemerkt, dat even voorbij de Heulbrug een drietal haventjes zijn ontworpen, vermoedelijk ten behoeven van de firma Van Stolk, en dat over de Schie twee nieuwe bruggen zijn geprojecteerd, de rest leert de kaart vanzelf

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
zaterdag 4 juli 1914
vierde blad


bron: Stadsarchief Rotterdam, GAR 294.01 3594 tek 2241 4E B (1914)