Groot woningcomplex op het vroegere “Zwaneneiland”

Dat het bouwen van betere volkswoningen nog altijd een bedrijf is, dat den bouwer een flink ondernemerswinst waarborgt en den kooper der panden een hooger rente van zijn erin gestoken geld, bewijst naast andere, de jongste onderneming van de N.V. Smelt en Hempel Woningbouw maatschappij aan den Zwaanhals, waar ze indertijd het voormalig opslagterrein der firma A. van Stolk en Zoonen op het z.g. “Zwaneneiland” kocht, om het te bestemmen voor den bouw van pakhuizen, winkels en eenvoudige woningen. In verband daarmee werd de Rottekade doorgetrokken over 20 M. breedte en zoo bleven er 4.700 vierk. M. bouwterrein over aan de doorgetrokken Rottekade den Zwaanhals en den Soetendaalscheweg.

De architect P. Dick wist daarop te projecteren 57 panden met 228 woningen, terwijl in het groote complex bovendien 8 dubbele pakhuizen, 8 winkels en een café werden ontworpen.

Halverwege februari j.l. is men met bouwen begonnen en nader er een 1350 palen waren geslagen en de betonfundering was gemaak, zijn een 60-tal metselaars aan den gang getrokken, die in vier weken tijds een 2 miljoen steenen hebben vermetseld. Eind september a.s. moet heel het werk gereed wezen, terwijl de breede pakhuizen thans nog een karakteristieke toepassing van ijzeren balken laten zien om een overspanning zonder kolommen te verkrijgen, een constructie goedkooper dan beton, dat bovendoen bij later veranderingen veel grootere moeilijkheden meebrengt. Een drietal van deze pakhuizen zijn reeds nu bestemd voor een koekjesfabriek.

Het complex krijgt ook van buiten, door de toepassing van erkers een flink aanzien en waar er niet den bouw rond een miljoen is gemoeid, toont het opnieuw, hoe de bouwerij in Rotterdam na den oorlog is veranderd. Vóór den oorlog ging het meest om blokjes van drie en vijf panden, thans worden de complexen steeds grooter en op het oogenblik staan de zaken zóó, dat de heren Smelt en Hempel minstens een 100 panden per jaar zouden willen bouwen. Het voornaamste wat daarvoor ontbreekt is bouwgrond, want – zoo zeiden ze – aan huurders voor woningen van f 7 à f 8 os vooralsnog geen gebrek. Dit soort woningen vliegt weg, vooral als ze nieuw zijn

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
12 mei 1930
blz 17