De tunnel bij den Beukelsdijk

Dezer dagen is het precies een kwart eeuw geleden dat besloten werd tot den bouw van een tunnel onder de spoorbaan aan den Beukelsdijk. Een discussie in het Nieuwsblad had tot dit besluit den stoot gegeven, en er stonden aanvankelijk twee meeningen tegenover elkaar. Wijlen den heer C.J. van Tussenbroek was op het denkbeeld gekomen om de tunnels van den zich toen naast den overweg over de spoorbaan bevindenden dubbelen duiker te gebruiken voor het toenemende verkeer, dat steeds meer hinder van het wachten voor de afsluitboomen ondervond.

Bij “Plaatselijke werken”, waar men toen reeds groote plannen ter hoogte van den Heemraadssingel had, stond men aanvankelijk afwijzend tegenover dit denkbeeld. Doch toen ook Burg. en Weth. Zich ervoor gingen interesseren en in de commissie van Pl. Werken eveneens aanhangers zich vertoonden, werd besloten aan den Raad een afdoender oplossing voor te stellen in den vorm van den thans bestaanden tunnel. Welke oplossing de Raad ook aanvaardde, nadat o.a. het Raadslid de heer Van Vessem, nog eens uit zuinigheidsoverwegingen voor het oorspronkelijk denkbeeld had gepleit.

Nu, na vijf en twintig jaar, kan men zien hoe ook de ruimere oplossing al weer verouderd is, hoe met den dag de bouw van een voldoend breede tunnel aan den Beukelsdijk noodiger wordt.

Het volgende jaar komt de nieuwe Rijksweg naar Den haag gereed. Hij loopt dan echter nog altijd dood op de hulpbrug over het Schie-Schiekanaal en op Rotterdamsche bodem vindt het autoverkeer ook geen behoorlijke wegen meer. Dringend noodig wordt dus het maken van een voldoend breede brug over het kanaal en het doortrekken van den Rijksweg naar de breede wegen in “Blijdorp” welke aansluiting geven op de tunnel aan Beukelsdijk

In het najaar zal dan de beslissing moeten vallen over de bouw van een tunnel of een brug ter hoogte van het Park. Komt het daartoe, dan zal het toch wel vijf jaar duren, alvorens dit werk gereed is en dus aansluiting op den Rijksweg dringend noodig. Doch buiten dit om voldoet de tunnel aan Beukelsdijk toch ook thans al niet meer aan behoorlijke verkeerseischen. Men voelt er zich geen oogenblik veilig in en het is aan één kant nog een geluk, dat de bebouwing van “Blijdorp” in dezen hoek grondig is vastgeloopen, want een intens buurtverkeer door den smallen tunnel zou den toestand nog belangrijk moeilijker hebben gemaakt. Eigenlijk had men den tunnel aan den Beukelsdijk moeten verbreeden tegelijk met den aanleg van de zoo opmatige breede wegen vlak erachter. Nu is dit verzuimd, is de toestand vijfentwintig jaar al weer niet veel beter dan in 1911, toen er hier in deze omgeving nog maar weinig verkeer was.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
27 april 1936
blz 18