Het bijkantoor van Mees en Zoonen

Internationale architectuur! Ze wint langzaam maar zeker veld, al is het aan tal bewonderaars nog niet zoo groot tegen over degenen, die er bezwaar tegen hebben. Vaak niet zoo zeer om deze architectuur zelve, wier principen aantoonbaar juist zijn in vele opzichten, als wel om het feit, dat ze, in het oude stadsbeeld opgenomen, tot conflict leidt, die menigeen onaangenaam aandoen.

Om deze reden zal het bankgebouwtje dat we hierboven afbeelden, en dat door de architecten Brinkman en Van der Vlugt op den hoek van Mathenesserlaan en ’s Gravendijkwal wordt gebouwd, op de plaats waar vroeger het kantoor van den Armenraad stond, heel wat kritiek uitlokken. De firma Mees en Zoonen gaat daar een bijkantoor vestigen, dat – als al zulke bank filialen – een kelder met safe krijgt en ook verder fraai en geriefelijk wordt ingericht zoowel ten behoeve van het publiek als van het kantoorpersoneel. Behalve de diverse kantoorlokalen, dienstvertrekken, de hal en de andere vertrekken voor het publiek. Komt in het gebouw ook een conciergewoning.

Dit alles spreekt eigenlijk vanzelf. Zoo’n modern bankkantoor is een voorbeeld van fraaie en up to date kantoorinrichting. Het is ook niet vreemd, dat de firma Mees en Zoonen, die aan het Beursplein den architect Kropholler in de gelegenheid stelt een meer romantischer bankgebouw te geven, daar op dien hoek in het nieuwe Westen de internationale architectuur een kans heeft willen geven. De architecten Brinkman en Van der Vlugt hadden immers eveneens een ontwerp voor het Beursplein gemaakt.

Of het dan mooi is dit kantoorgebouw, zal menigeen vragen? Wat dit betreft is het goed om geduld te oefenen tot het er werkelijk staat. Men zal zich herinneren hoeveel er is te doen geweest over den modernen gevel van den architect Oud naast het gymnasium aan het Calandplein. Thans valt deze niet eens meer op als iets buitengewoons en zoo is het ook in andere plaatsen als Leiden en Utrecht geweest, zoodat, waar het hier werk betreft van bouwmeesters, die in de internationale architectuur een wereldreputatie genieten, de uitkomst vermoedelijk zeer zal meevallen

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
31 juli 1930
blz 21