Bouwen aan den Walenburgerweg

In ruil voor het aan de gemeente afgestane terrain aan den Groenedaal, ten behoove voor een eventueel doortrekken van deze straat naar het Oostplein, hebben de bouwondernemers de heeren Van Kuijk en Lagendijk. Alhoer, van de gemeente een terrein aan den Walenburgerweg en de Hoevestraat gekocht, tegenover het nieuwe gebouw van den Raad van Arbeid en de in aanbouw zijnde R.-K. ambachtsschool.

Aan den Walenburgerweg komen op dit terrein 17 Panden en aan de Hoevestraat vier, alle met middenstandswoningen terwijl ook enkele winkels in het groote bouwblok zijn opgenomene.

Het geheel, dat aan den Walenburgerweg een front van 106 M. heeft, wordt gebouwd naar de plannen van den architect Corn. Hoogeveen alhier. In modernen geest met stalen ramen: de geve;s worden van een fraaien rooden baksteen.

Op den hoek van Hoevestraat en Walenburgerweg krijgt het bouwblok een sterker architectonisch accent, gelijk de teekening hierboven laat zien. En wat de inrichting der woningen betreft, deze wordt eveneens zooveel mogelijk gemoderniseerd en aan de vraag van deze tijd aangepast.

Door de stichting van dit groote bouwblok wordt ook het westelijk deel van den Walenburgerweg, dat zoo lang heeft stil gelegen, voor een belangrijk deel voltooid

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
28 december 1933
blz 17