Duizend goedkoope arbeiderswoningen Rotterdam, 22 juni 2012

De Patroonvereeniging Rotterdamsche Bouwkring “Algemeen Belang” en de Afdeeling Rotterdam van den Ned. R.K. Bond van Bouwpatroons hebben tot het Gemeentebestuur het verzoek gericht ter distributie onder haar leden, allen particuliere bouwondernemers, hun twee perceelen bouwgrond ter beschikking te stellen, n.l. één in Oud-Mathenesse en één in de zg. Tarwebuurt, teneinde daarop te stichten complexen arbeiderswoningen tot een totaal van ca. 1000.

De bouwplannen zijn voor het perceel in Oud-Mathenesse ontworpen door architect J.P.L. Hendriks en voor het perceel in de Tarwebuurt door architecten Brinkman en ir. J.H. van den Broek.

De vereenigingen stellen zich voor op het standpunt, dat, waar er gebrek is aan goedkoope arbeiderswoningen en er in beide stadsgedeelten gronden voor gereserveerd liggen, aan hen thans een kans behoort te worden gegeven deze woningen geheel self-supporting, dus zonder bijdrage en risico voor de overheidskas en derhalve geheel op particuliere basis, te stichten.

De plannen, die aan het Gemeentebestuur bij de grondaanvrage zijn overlegd, hebben betrekking op moderne woningen, bevattende woonkamer, keuken, doucgegelegenheid, terwijl zich in het souterrain van elk pand een voor iedere woning bestemde, geheel van elkander afgescheiden berg- en waschruimte bevindt. Daarboven hebben de helft twee aparte slaapkamers.

Alle kamers grenzen rechtstreeks aan de buitenlucht, terwijl de toegang tot de woningen via een centraal trappenhuis gaat, waardoor iedere woning op zich geheel vrij is.

De huur van het kleine type woning,, (dat derhalve met twee aparte slaapkamers), bedraagt plm. Fl. 4,90 per week en voor het groote type, met drie slaapkamers plm. Fl. 5.10 per week.

Bij de bepaling van dit huurcijfer is er evenwel van uitgegaan, dat de Gemeente den grond beschikbaar stelt voor denzelfden prijs, als voor de Woningbouwvereenigingen bij de door haar destijds ingediende plannen heeft gegolden. Slechts indien de gemeente aan de particuliere bouwondernemes tegen denzelfden prijs den grond zou in rekening brengen, is deze huurprijs haalbaar.

De organisaties, die tot bovenstaande het initiatief namen, zijn van mening, dat waar de particuliere bouwondernemers de geheele stadsuitbreiding voor wat betreft de woningvoorziening verzorgen, het evenzeer op hun weg ligt te voorzien in de behoefte van arbeiderswoningen.

Onwaar moet stellig de veronderstelling worden geheeten, zoo schrijven beide vereenigingen. Als zouden de particuliere bouwondernemers slechts alcoofwoningen willen bouwen, waarvan bovenstaande het bewijs is, zoodat die veronderstelling dan nu ook definitief naar het rijk der fabelen , waar ze thuis behoort, kan worden verwezen. Zij twijfelen er voorts niet aan, dat het Gemeentebestuur haar voorstellen gunstig zal ontvangen, te meer daar particuliere pogingen den voorrang boven die, waaraan risico voor de gemeenschap is verbonden, behooren te hebben.

In verband met den huidigen lagen rente-voet en den stand der materiaalprijzen van heden, die onder meer de basis vormen van bovenstaande huurcalculatie, zal het echter noodzakelijk zijn, dat deze grondaanvraag met spoed door de Gemeente wordt behandeld.

De heer ir. J. H. van den Broek heeft aan de hand van enkele teekeningen nog eenige inlichtingen gegeven omtrent de bedoelingen der bouwers op de perceelen in de Tarwebuurt bij de Bas Jongeriusstraat, terwijl de heer J.P.L. Hendirks hetzelfde deed voor de perceelen in Oud-Mathenesse in de buurt van de Rijksseruminrichting.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
10 mei 1938
blz 17