Het nieuwe Erasmiaansch Gymnasium

Aan de Wytemaweg op het vroegere Land van Hoboken, zal het nieuwe Erasmiaansche Gymnasium verrijzen. Reeds in 1933 werd tot den bouw besloten, omdat het bestaande gebouw te klein werd en het drukke verkeer hinderlijk is. Thans heeft de Gemeenteraad het eerste crediet voor den bouw verleend voor 1935. De bovenstaande teekening toont het ontwerp van stadsarchitect A. van der Steur voor den voorgevel van het nieuwe gebouw dat wordt opgericht. Onderstaande teekening toont de ontwerp-teekening voor den zijgevel van het nieuwe Erasmiaansche Gymnasium.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
27 maart 1935
blz 15

Een kijkje op de binnenplaats van het nieuwe Erasmiaansche Gymnasium te Rotterdam, waarvan de buitenbouw deze dagen gereed is gekomen. De officieele opening van het nieuwe gebouw zal waarschijnlijk begin februari 1937 zijn.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
28 november 1936
blz 17


Hedenmorgen ruimt tien uur verzamelden zich in de aula van het nieuwe gebouw (welke aula tevens gymnastiekzaal voor de meisjes is) de gezamenlijke leeraren en leerlingen.

De rector dr. M.J. Pattist heeft, zich meer speciaal tot de leerlingen gewend en daarin herinnerd aan de moeilijkheden, waarmede het Gymnasium in het jaar 1936 te kampen heeft gehad in verband met het verlaten van het gebouw aan de voormalige Coolvest en het betrekken van de nieuwe school aan den Wytemaweg. Eerst moesten eenige klassen tijdelijk worden ondergebracht in een school aan de Lijnbaanstraat en later werd de tijdelijke woning de gewezen Handelsschool aan het Van Alkemadeplein.

De heer Pattist heeft er zijn leerlingen opgewezen, hoe zij eenmaal, zelfs vaak, in het leven voor een moeilijke keuze zullen worden geplaatst: kiezen tusschen den weg van deugdzaamheid en arbeid en dien van het genot. Spr. Verwees daarbij naar Herculus, wiens figuur werd uitverkoren voor de tegenover de aula aangebrachte muurschildering van Lode Sengers. Spr. Gedacht met eerbeid de oud-docenten dr. v.d. Werf (con-rector), dr. Bouwman, dr. Kunst en Jonker en wijdde voorts waardeeren de woorden aan den tegenwoordigen con-rector, dr. R. Jacobsen, “wiens wieg ik als het ware in het Gymnasium heeft gestaan”: eerst was hij een goed leerling, later een goed leeraar en thans een goed con-rector.

Na de plechtigheid in de aula werden ververschingen rondgediend en kregen de leerlingen gelegenheid het gebouw te bezichtigen. Vanmiddag was er een samenkomst voor de ouders van leerlingen, opgeluisterd door muziek en een speciaal door de jongens van klasse III ingestudeerde gymnastiek-uitvoering onder leiding van den heer A. Schwantje.

En vanavond – slotfuif in den Tivoli Schouwburg
Morgenochtend – uitslapen
Morgenmiddag – ernstig begin na zoo’n lange kerstvakantie

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
11 januari 1937
blz 21