Het nieuwe gebouw der Algemeene Levensverzekering Bank

De teekening van het nieuwe kantoorgebouw, dat voor de N.V. Algemeene Levensverzekering Bank, thans gevestigd aan de Schiekade O.Z. op den hoek van het Hofplein zal worden gebouwd, aan de Schiekade W.Z. op den hoek van de Proveniesstraat. Dit hoekterrein is gelegen ter hoogte van de Schiebrug tegenover de Teilingerstraat.

Zooals bekend, zal binnenkort de Schie worden gedempt. De oprit voor de Teilingerbrug zal, evenals de brug zelve, komen te vervallen. Het straatpeil zal alsdan ongeveer een halve meter worden verlaagd en verwacht mag worden dat ter plaatse een verkeersboulevard zal ontstaan van ongeveer gelijke breedte als de Coolsingel.

Het nieuwe kantoorgebouw is ontworpen door de architecten Meischke en Schmidt op een breedte van 18 m. aan de Schiekade en een diepte van 45 m. aan de Proveniersstraat. Het zal thans worden uitgevoerd tot een diepte van 30 m. Het overblijvende gedeelte van het beschikbare terrein blijft voor eventueele uitbreiding in de toekomst gereserveerd.

De onderverdieping wordt uitgevoerdin Zweedsch graniet, daarboven wordt het gebouw in een fraaie baksteensoort opgetrokken. De aanbesteding is onderhands geschied, de uitvoering wordt opgedragen aan den laagsten inschrijver, de firma Van Amstel en Jansen.

Met het sloopen van de panden Schiekade 101 en 103 zal dezer dagen een aanvang worden gemaakt.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
11 november 1937
blz 13