Voorgeschreven bebouwing Rochussenstraat

De gemeenteraad heeft indertijd besloten dat de gronden aan den hoek Rochussenstraat – Nieuwe Binnenweg uitgegeven zouden worden op voorwaarde dat de bebouwing zal voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn thans vastgelegd in een voorontwerp van den architect Otten, waarvan men de teekening hierboven aangegeven ziet. In detail moge de uitvoering van den bouw ter plaatse aanstonds wellicht van dit voorontwerp verschillen., – in hoofdzaak echter zal zij hebben te voldoen aan dit ontwerp.

Rotterdam zet hiermede opnieuw een belangrijke schrede op den weg, die voert naar schooner en rationeeler bebouwing en straataspect dan waaraan wij gewend zijn.

Wij herinneren er aan, dat in de omgeving van de Mathenesserbrug, dank zij de samenwerking van bouwers en stadsbestuur, reeds een schoon geheel verkregen is, dat gunstig afsteekt tegen de bouw-maar-raak-methode, die vroegere generaties tot schade van het stads-uiterlijk toepasten. Een even schoon resultaat als bij de Mathenesserbrug kan thans hier ter plaatse, zij het op bescheidener schaal, verkregen worden.

Gegadigden naar den thans nog braak liggende grond zijn inmiddels opgeroepen.

Wij wijzen er op, dat de reclames die de ontwerper-architect op het dak aanbracht, op deszelfs fantasie berusten. Men mag er dus niet uit concludeeren, dat ter plaatse een filiaal van Philips zou verrijzen! Wie en wat zich in den ontworpen bouw zal vestigen, dat ligt nog verborgen in den schoot der goden en der toekomst!

uit:
Voorwaarts
14 maart 1929Een Heck’s lunchroom tussen Nieuwe Binnenweg en Rochussenstraat

Als sluitstuk in de bebouwing van de Rochussenstraat was indertijd door den architect Albert Otten een hoog winkelpand ontworpen dat een voldoend monumentale afsluiting zou vormen op het hoekpand bij de Lage Erfbrug, waar de bebouwing van genoemde straat, die van de zuidzijde van den Nieuwe Binnenweg, ontmoet.

Het heeft echter eenige tijd geduurd, voordat dit terrein zijn bestemming kreeg, al gingen reeds spoedig na den publieken verkoop  geruchten dat er een Heck’s lunchroom zou worden gevestigd. Inderdaad komt deze er nu ook en bij het uitwerken der plannen op het architectenbureau Otten en Logemann is aan den eersten opzet veel verbeterd: ook omdat een transformatiehuisje van het G.E.B., dat op het achterterrein staat en toegankelijk moest blijven, nu zal worden ondergebracht in den kelder van het nieuwe pand, iets wat men in Amsterdam en Den Haag thans algemeen doet om de leelijke dingen van de straat weg te krijgen.

Daar op die wijs het sparen van een gang uit het plan kan vervallen kon de gevel een heel ander cachet krijgen en bovenstaande teekening laat duidelijk zien, dat daarmee tevens een belangrijke verbetering is verkregen. Het wordt daar werkelijk een even kloek als fraai cafépand, dat door zijn geringe diepte ook van binnen een geheel apart cachet krijgt.

Het trappenhuis komt in den hoogen toren, welke het café forsch afsluit van de overige bebouwing langs de Rochussenstraat, terwijl dit sterk verticaal accent nog eens extra steun verleent aan de bedoeling om aan weerskanten van den Nieuwe Binnenweg een sprekend architectonisch effec te bereiken, dat als het ware de beteekenis van deze weg voor het verkeer, aan ieder die er passeert, duidelijk maakt.

Rotterdam verandert door dit streven naar sterk sprekende architectuur in den laatsten tijd wel heel sterk en ook deze hoek, bij het Lage Erf, welke zoo lang braak heeft gelegen, zal er als de lunchroom er straat, heel wat grootsteedscher uitzien. Het punt leent zich voor zoo’n kloek stuk bouwkunst zeer goed.

Uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
30 juni 1930

 

De hoek Nieuwe Binnenweg – Rochussenstraat wordt bebouwd.

De mooie stadshoek Nieuwe Binnenweg – Rochussenstraat, die zoolang heeft braak gelegen, wordt thans bebouwd. Aanvankelijk zou daar een groote lunchroom komen met kantoren erboven. Thans komen er – met het oog op de veranderde tijdsomstandigheden – drie eventueel te combineeren winkels en twaalf zeer fraaie en moderne bovenwoningen. De architectuur, die zeer karakteristiek en levendig is, – zooals men ziet p is van den architect Albert Otten, alhier, terwijl de uitvoering van het werk geschiedt door den bouwkundige, den heer C. Gestel, die zoo pas den eersten aanvang heeft gemaakt.

De voltooiing van het werk wordt tegen het najaar verwacht. Het op het terrein staande schakelhuis van het G.E.B. wordt ondergebracht in een kelder onder deze panden zoodat de aanvankelijk geprojecteerde doorgang naar deze inrichting in het nieuwe project kan vervallen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
21 januari 1933
blz 2o